Vítejte v roce 2016

Těšíme se na spolupráci a setkání v roce 2016 – sledujte naše webstránky a facebook, jejichž prostřednictvím Vás budeme informovat o odborných i dalších akcí.

kalendář 2016

 

 

SKPZ rok 2015

Intersucho – monitoring sucha v ČR a SR

Upozorňujeme na integrovaný systém pro sledování sucha (Monitor sucha), který se zaměřuje na meteorologické a zemědělské sucho, a to s ohledem na jejich častější výskyt a ekonomické dopady pro ČR. Cílem projektu je analyzovat výskyt sucha v minulosti, vyvinout kvalitativně nové metody pro jeho monitoring, ale také odhadnout a popsat trendy vývoje suchých epizod v budoucnosti. Aktuální situace sucha je hodnocena na 7 bodové škále a výsledky jsou prezentovány formou map. Výsledky projektu jsou veřejnosti dostupné na www.intersucho.cz.

web Intersucho

logo Intersucho

Konference eHeath Day 2016

Před více než deseti lety položilo setkání skupiny odborníků, kteří stáli u zrodu národního plánu rozvoje eHealth v ČR základní kámen k budování platformy pro výměnu názorů a zkušeností odborníků jak z Ministerstva zdravotnictví, tak i z ze strany lékařských profesních sdružení a odborné veřejnosti.

 Tak se rodila koncepce rozpracovávaná dále Českým národním fórem pro eHealth v součinnosti s ICT Unií a dalšími zainteresovanými subjekty v oblasti budování elektronického zdravotnictví, telemedicíny a aplikací informačních a komunikačních technologií s cílem garantovat vysokou efektivitu zdravotní péče v českých zdravotnických zařízeních. Také letos se všichni odborníci, zabývající se  velmi důležitou problematikou péče o zdraví všech našich spoluobčanů, sejdou v tradičním prostředí Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze, aby vyslechli nejaktuálnější informace o prioritních tématech  Národní strategie elektronického zdravotnictví a využití nových možností mobilních komunikačních systémů pro rozvoj distančních služeb lékařské péče s cílem trvale snižovat náklady zdravotních pojišťoven a pacientům poskytnout v domácím prostředí lepší podmínky pro rekonvalescenci a urychlit tak návrat k jejich obvyklému stylu života.

Převzato z http://www.stech.cz/konference/archiv/2016/ehealth-day-2016.aspx, kde najdete také přihlášku.

baner-eHealth 2016

Diskusní seminář ke klimatické dohodě v Praze

Paris 2015 klimaPrůkopnická světová dohoda o změně klimatu sjednaná v Paříži by mohla znamenat „zlomový bod pro historii naší planety,“ řekl předseda Parlamentu Martin Schulz na zahájení plenárního zasedání. Pochválil dohodu jako „globální, průlomovou a udávající trend“, ale zdůraznil, že nyní musí dojít k její realizaci.

– Dohoda je globální, jelikož každý stát na světě se poprvé zavázal k boji proti změně klimatu.

– Průlomová, protože všichni uznali nutnost udržet globální oteplování pod 2°C nebo jej dokonce omezit na 1.5°C.

– A udávající trend, jelikož se snaží zaručit, aby naše planeta byla v druhé polovině století „klimaticky neutrální“, to znamená, aby se neprodukovalo více skleníkových plynů, než s kolika se země dokáže vypořádat, pokračoval Schulz.

Tato dohoda povede k radikálním změnám našeho způsobu výroby a spotřeby energie a k čestnému přezkoumání pokroků každých pět let. EU musí dostát svých závazků v oblasti klimatu, a to jak interně, tak externě, dodal.

Medicína katastrof 2016 se koná na Slovensku

S koncem roku již většina z Vás zahajuje plány na rok příští, a proto si Vás již s předstihem dovolujeme informovat, že SKPZ se již nyní podílí na přípravách dalšího ročníku mezinárodní konference Medicína katastrof. Připravovaný 19. ročník této konference se koná na Slovensku pod záštitou Ministerstva zdravotnictví SR a ČR a za přispějí dalších resortů slovenské vlády. Konference se uskuteční ve dnech 14.-16. června 2016 v hotelu Hutník v Tatranských Matliaroch.

hotel Hutnik

hotel Hutnik zima

Analýza dopadu přírodních katastrof 1900-2015

KS MEKA 356_4902c926ddAnalýzu dopadů přírodních katastrof v letech 1900 až 2015 najdete na stránkách Koordinačního střediska Fakultní nemocnice Brno. Zvolit si můžete buď podle destinace nebo typu události.

Více na http://www.ksmeka.cz/analyza-dopadu-prirodnich-katastrof-1900-2015/t5174

Natural disasters 1900-2015

fn-brno-barva-pozitiv

VODA-SUCHO – schválení usnesení k přípravě realizace opatření

Připravované dva semináře na téma dopady klimatických změn reagují na aktuální situaci v ČR i připravovaný klimatický kongres v Paříži. Dalším krokem, který realizovala Vláda ČR, je schválení usnesení k přípravě realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody ze dne 29. července 2015. V rámci tohoto usnesení vláda uložila ministrům životního prostředí, zemědělství, průmyslu a obchodu, 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí, ministryni pro místní rozvoj a vedoucímu Úřadu vlády realizovat opatření k naplnění cílů ochrany před negativními dopady sucha.

Schválená opatření vyplývají z iniciativního materiálu, který obsahuje výstupy z jednání „Meziresortní komise VODA-SUCHO“, která vznikla v roce 2014 dohodou ministrů zemědělství a životního prostředí jako bezprostřední reakce na výskyt sucha v období první poloviny roku. Cílem tohoto materiálu je zahájit zpracování ucelené, dlouhodobé koncepce k zabezpečení ochrany České republiky před škodlivými následky sucha, které se může jako přírodní fenomén nepředvídatelně vyskytnout.

Na základě projednání ve vládě budou zahájeny činnosti pro soustředění námětů a podkladů pro uplatnění efektivních a racionálních opatření, která budou využita při zpracování Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky. Tato Koncepce doprovázená procesem SEA bude předložena vládě do 30. června 2017.

Schválení Národního akčního plánu pro chytré sítě (MPO)

Ministerstvo průmyslu a obchodu zprTab 1 Akční opatření NAP chytré sítěacovalo Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG), který vychází z priorit Aktualizace státní energetické koncepce ČR (ASEK). Důvodem je nutnost zajistit, aby česká elektrizační soustava byla připravena na nové trendy a umožnila občanům a podnikům spolehlivě a bezpečně využívat možností, které jim technologický pokrok v energetice stále ve větší míře nabízí.

Národní akční plán pro chytré sítě, jež Ministerstvo průmyslu a obchodu vypracovalo v letech 2013 a 2014, byl schválen vládou ČR letos v únoru. Současná podoba plánu se vztahuje na období následujících 5 let, tedy do roku 2020, avšak představuje dlouhodobý výhled až do roku 2040. Vznikl z potřeby aktualizace stávajícího systému řízení přenosové soustavy a distribučních sítí ČR s ohledem na nárůst podíluTab 2 Podpůrná opatření NAP chytré sítě intermitentních zdrojů, jakými jsou solární či větrné elektrárny.

NAP SG předpokládá postupné zavedení chytrých sítí a dalších opatření v několika etapách, národní akční plán totiž pracuje s horizontem až do roku 2040. Investice do chytrých sítí jsou investicemi do infrastruktury a promítnou se do regulované složky ceny za elektřinu. Proto je potřeba přizpůsobit způsob a rychlost zavedení chytrých sítí přínosům pro spotřebitele. Na pokrytí spojených vícenákladů budou v maximální možné míře využity peníze z evropských fondů a rovněž budou financovány prostřednictvím tarifů (platbami koncových zákazníků, odebírajících elektrickou energii).

Ke stažení: NAP chytré sítě

Program workshopů na téma klimatické změny

Zveřejňujeme program workshopů pořádaných v příštím týdnu v Brně a v Praze. Přednášky obou workshopů jsou shodné z více než 50 %, přednášející jsme volili s ohledem na místní odborníky a specialisty na danou problematiku. Těšíme se na viděnou v příštím týdnu na některé z nich .

Program workshopu Praha
Program workshopu Brno

Logo SKPZ logo IPVZ logo ZZS JmK logo SZU Praha

„Umíme poskytovat zdravotní péči při MU?“ přijďte diskutovat – workshop na téma povodně-sucho

SKPZ pořádá dva workshopy na téma povodně, které ovšem po letošním suchém létě rozšířila na „schopnost poskytovat zdravotní péči obyvatelstvu při mimořádných událostí přírodního typu“, kam kromě povodní spadá také otázka sucha. S těmito jevy úzce souvisí dopady klimatických změn na zdraví obyvatel a připravenost nejen zdravotnických zařízení na nové podmínky reagovat.

Pro lepší zacílení jsme se rozhodli uspořádat dva po sobě jdoucí workshopy, první dne 9.11.2015 v Brně a druhý dne 10.11.2015 v Praze. Téma je pro oba workshopy stejné, naší snahou je zpřístupnit účast co nejširšímu plénu odborníků a zájemců o tuto problematiku. Díky podpoře IPVZ Praha je účast pro zdravotnické pracovníky zcela zdarma, podmínky osvobození od registračního poplatku najdete v pozvánce.

Přijďte s námi diskutovat, zapojte se do mapování příkladů dobré praxe a pomozte najít doporučení, jak připravenost v této oblasti posílit a bezpečně prověřit její proveditelnost.

Pozvánku na brněnský seminář a registrační formulář přikládáme již nyní, pro pražský seminář zveřejníme do konce tohoto týdne.

Těšíme se na Vás

Konference Medicína katastrof v Hradci Králové

I v letošním roce se můžete těšit na podzimní konferenci Medicína katastrof, která se uskuteční v tradičním termínu 26.-27. listopadu t.r. v Hradci Králové. Pozvánku s vyhlášenými tématy najdete na www.zsa.cz. Představená témata dávají tušit, že i letošní ročník bude velmi nabitý na poznatky a zkušenosti, které jsou pro krizové řízení tím nejcennějším. Těšíme se na Vás a nezapomeňte, že při této příležitosti se vždy první večer konference koná také Shromáždění členů SKPZ!

pozvanka MEKA HK

loga konference MEKA HK

 

Nová legislativa k prevenci závažných havárií

paragrafNový zákon o prevenci závažných havárií a navazují právní předpisy mají zajistit transpozici směrnice EU (96/82/ES) o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice „SEVESO III“.
O nové legislativě pojednává příspěvek Ing. Pavla Forinta, Ph.D. z Ministerstva životního prostředí, který najdete zde: http://www.odpadoveforum.cz/TVIP2015/prispevky/102.pdf

Zákon by se měl dotknout provozovatelů zhruba 200 objektů, včetně těch největších, jako je Spolana Neratovice. Bude se kvůli evropské směrnici vztahovat i na podzemní zásobníky plynu, kterých je podle vlády v tuzemsku osm. Jejich provozovatelé budou muset zpracovat příslušnou bezpečnostní dokumentaci a zavést systém prevence závažných havárií.

Zavádí systém zpracování bezpečnostních dokumentů a poplatků za jejich schvalování pro provozovatele objektů, například chemických závodů, skladů chemikálií a dalších. Krajské úřady mají zajistit zpracování posudku návrhu bezpečnostní dokumentace u Výzkumného ústavu bezpečnosti práce neprodleně poté, co jim provozovatel návrh bezpečnostní dokumentace ke schválení předloží. Tento posudek bude podle zákona odborným podkladem pro rozhodování krajských úřadů. Schválení dokumentů bude podléhat správním poplatkům.

Seminář Znečištění podzemních a povrchových vod – riziko budoucí katastrofy

ČSPŽP logoČNV ONK logoDalší ze série seminářů pořádaných Českým spolkem pro péči o životní prostředí a Českým národním výborem pro omezování následků katastrof nese název Znečištění podzemních a povrchových vod – riziko budoucí katastrofy. Seminář z cyklu Prevence katastrof – ochrana obyvatelstva a životního prostředí 2014-2015 se uskuteční dne 24. září 2015 v Praze 9.

Pozvánka_Znecisteni vod_riziko budouci katastrofy

 

Konference Krizové řízení a řešení krizových situací v Uherském Hradišti

Dovolujeme si Vás s příchodem září upozornit na konferenci Krizové řízení a řešení krizových situací, která se koná ve dnech 10. – 11. září 2015 v Uherském Hradišti. Pořadatelem je Fakulta logistiky a krizového řízení  UTB Zlín na jejichž stránkách najdete bližší pokyny včetně přihlášky.

UH Konference krizove_rizeni_2015

FLKŘ logo

Pražské bezpečnostní fórum, 15. 6. 2015

V červnu uspořádal Magistrát hl. m. Prahy konferenci, která svým obsahem navazovala na vyhodnocení pražského cvičení Blackout v roce 2014. Pražské bezpečnostní fórum 2015, jak byla konference nazvaná, se nezaměřovalo pouze na téma blackoutu, i když toto téma tvořilo téměř polovinu všech přednášek. V rámci konference zazněly příspěvky z oblasti kritické infrastruktury, i kritické informační infrastruktury, zajímavý pohled prezentoval Jaroslav Škrabálek na mobilní platformy, jen zdravotnictví bylo zcela opomenuto. Přesto se jednalo o velmi přínosnou akci a pražský magistrát tak druhým rokem čerpá z nabitých zkušeností, které dál rozvíjí a především prezentuje.

Malou ochutnávku toho nejzajímavějšího Vám přinášíme, na obsah konference se můžete stále podívat přímo na stránkách konference, kde najdete také některé prezentace a zajímavé dokumenty se vztahem k tématu.

Více na http://bezpecnostniforum2015.czIMG_1138

Fotodokumentace Prazske bezpecnostni forum 2015