Volby do orgánů SKPZ – volené funkce – aktualizace pro rok 2014

Vzhledem k připravovaným volbám do Společnosti krizové připravenosti zdravotnictví (SKPZ) si Vás dovolujeme seznámit se strukturou naší odborné společnosti. SKPZ je organizační složkou České lékařské společnosti J. E. Purkyně a vychází tedy zích stanov, které plně respektuje.

SKPZ má tři orgány:

Shromáždění členů je nejvyšší orgán tvořený samotnými členy společnosti.

Výbor společnosti je tvořen pěti volenými členy, kteří zastupují (především předseda a místopředseda) společnost navenek. Kromě předsedy a místopředsedy jsou zde další tři volené funkce a sice vědecký sekretář, tajemník a pokladník, přičemž volba těchto funkcí je tajná a probíhá pouze mezi členy Výboru. Výbor je výkonným a řídícím orgánem společnosti.

Revizní komise, která je kontrolním orgánem společnost, je složena ze tří volených členů. Revizní komise má svého předsedu, který je volen tajným hlasování členů této komise.

Volby budou probíhat do Výboru společnosti a Revizní komise, přičemž do obou orgánů budou probíhat současně. Do každého orgánu je nutné zvolit příslušný počet členů; člen jednoho voleného orgánů nemůže být současně členem jiného orgánů ve stejné společnosti. Z tohoto důvodu má zvolený kandidát možnost si vybrat, ve kterém orgánu přijme navrhované členství a ve kterém orgánu odstoupí od své kandidatury na člena.

Délka volebního mandátu je 4 roky pro oba volené orgány. Vlastní postup voleb a pravidla naleznete ve vypracovaném návrhu Volebního řádu, který je zveřejněn na našich internetových stránkách v sekci O Společnosti a který musí Shromáždění členů schválit před zahájením voleb.

Právo volit mají všichni řádní členové společnosti, kteří vyplnili přihlášku řádného člena a odevzdali ji buď předsedovi Výboru společnosti nebo ji zaslali na členskou evidenci ČLS JEP.

Pro letošní volby 2014 jsou kandidátem všichni členové SKPZ, pokud sami svou kandidaturu nezamítli. Své připomínky ke kandidatuře zasílejte na email: info@skpz.cz do 20. 10. 2014.