Rozhodnutí EP a Rady č. 1082/2013/EU – o vážných přeshraničních hrozbách

Dne 5. listopadu 2013 bylo ve Věstníku EU (L293) zveřejněno Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2013/EU o vážných přeshraničních hrozbách. Toto Rozhodnutí si klade za cíl zajistit vysoký stupeň ochrany lidského zdraví; zahrnuje sledování vážných přeshraničních hrozeb, včasné varování před nimi a boj proti nim. Širší přístup ke zdravotní bezpečnosti na úrovni EU zahrnuje kromě přenosných nemocí i další rizika, nově jsou do Rozhodnutí promítnuty i Mezinárodní zdravotnické předpisy (2005). Monitoring, hlášení i reakce dle Rozhodnutí se týkají zejména biologických a chemických činitelů či ekologických událostí zahrnující nebezpečí vyvolaná změnou klimatu, která jsou schopná ohrozit z důvodu svého rozsahu nebo závažnosti zdraví občanů v celé EU, vést k selhání klíčových odvětví v sociální a ekonomické oblasti a ohrozit schopnost reakce jednotlivých členských států.

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2013:293:SOM:CS:HTML (úřední věstník EU L293)

EU – přeshraniční hrozby 2013 ČJ 
EU – přeshraniční hrozby 2013 AJ