Udělování odborné záštity

Udělování odborné záštity SKPZ ČLS JEP k vzdělávacím akcím

 1. Udělení odborné záštity SKPZ ČLS JEP probíhá na základě písemné žádosti podané ne/členem SKPZ na sekretariát SKPZ, tj. na vědeckého sekretáře SKPZ či na tajemníka SKPZ.
 2. Vědecký sekretář prostřednictvím tajemníka SKPZ rozešle žádost všem členům Výboru s návrhem na rozhodnutí o ne/udělení záštity.
 3. Výbor SKPZ o rozhodnutí hlasuje korespondenční cestou v souladu s jednacím řádem SKPZ.
 4. Žádost musí být podána v dostatečném časovém předstihu, a to nejpozději 30 dní před konáním akce. Výbor SKPZ posouzení má 14 kalendářních dní.
 5. Výbor SKPZ rozhodne o ne/udělení odborné záštity a své rozhodnutí zašle elektronicky formou na e-mail žadatele.
 6. Do doby rozhodnutí Výboru nelze uvádět v žádných dokumentech vydávaných k akci spolupráci s SKPZ ČLS JEP ve formě udělené záštity. SKPZ se může vůči takovému nekalému jednání veřejně ohradit.
 7. Žádost o udělení odborné záštity musí obsahovat níže uvedené náležitosti:
  –          Název akce
  –          Termín a místo konání akce,
  –          Pořadatel/organizátor akce,
  –          Další organizace, které poskytují záštitu,
  –          Odborný garant akce, příp. jmenovité uvedení členů výboru akce (vědecký/odborný výbor akce – min. 3 osob),
  –          Kontaktní osoba za žadatele a její kontaktní údaje,
  –          Předpokládaný počet účastníků,
  –          Výše účastnického poplatku, je-li stanoven.
  Případně je možné využít vzorové šablony ve formátu *XLS.
 8. Udělení odborné záštity SKPZ nezavazuje odbornou společnost k poskytnutí finančního příspěvku na akci.
 9. Odborná společnost si vyhrazuje právo účasti min. jednoho svého zástupce z řad svých členů na akci, pro niž udělila svou odbornou záštitu, zdarma, tj. osvobozeného od účastnického poplatku, je-li stanoven.
 10. Zástupce SKPZ vyslaného na odbornou akci, ke které udělila odborná společnost svou záštitu, si vybírá SKPZ sama na návrh Výboru.
 11. Udělení odborné záštity SKPZ ČLS JEP opravňuje odbornou společnost k požadování závěrů z konference či jiné souhrnné zprávy o průběhu akce.
 12. Výbor SKPZ může rozhodnout, že na odbornou akci nebude vysílat svého zástupce z řad členů SKPZ a pouze požádá o zaslání informace o průběhu a výsledku odborné akce konané pod její záštitou.
 13. Souhrnná zpráva/závěry konference mohou být zveřejněny na internetových stránkách SKPZ (www.skpz.cz), příp. v jejím časopise.
 14. Udělení odborné záštity SKPZ ČLS JEP ani zveřejnění souhrnné zprávy z akce není zpoplatněno.
 15. Udělením záštity SKPZ ČLS JEP dává svolení k použití loga SKPZ na propagačních materiálech akce.

 

V Praze dne 29.11.2012

                                                                                                                     MUDr. Josef Štorek, PhD., v.r.
                                                                                                                     Předseda odborné společnosti