Evropský parlament o protiteroristických opatřeních

evropský parlament logo CZNěkolik teroristických útoků na evropské půdě od 11. září 2001 (včetně nedávných tragických událostí v Paříži) zásadním způsobem ovlivnilo pocit bezpečnosti mezi občany EU a osobami trvale pobývajícími v EU. Evropa čelí soustavné teroristické hrozbě, jejíž podoba se mění a která se za poslední desetiletí zhmotnila v několika jejich členských státech.
Přinášíme Vám reakci  Evropského parlamentu a informace z jeho aktuálního dění…

Evropský parlament přijal dne 11. února 2015 usnesení o protiteroristických opatření (2015/2530(RSP)), ve kterém vyzývá členské státy a Komisi, aby:
– posoudili mezery v boji proti terorismu a přijali účinná opatření (potírání nezákonného obchodování se střelnými zbraněmi, praní špinavých peněz, vysledování a zničení zakázaných zbraní, obchodování s lidmi atd.),
– začlenili politiku na ochranu a podporu obětí a jejich rodin do boje proti terorismu,
– optimálním způsobem využívali stávající platformy, databáze a systémy včasného varování na evropské úrovni (členské státy poskytují Europolu a Eurojustu pouze 50 % svých informací o terorismu a organizovaném zločinu),
– předložili jasnou definici pojmu „zahraniční bojovníci EU“ a harmonizovali stíhání trestných činů souvisejících s tímto fenoménem (podle odhadů 3 500 až 5 000 státních příslušníků EU opustilo své domovy, aby bojovali jako zahraniční bojovníci ve válečných konfliktech a násilných střetech),
– zavedla přiměřená opatření na omezení používání a šíření dat na internetu pro účely boje proti terorismu (společnosti provozující internet a sociální média spolupracovaly při řešení kybernetické bezpečnosti s vládami, donucovacími orgány a občanskou společností při zajištění svobody projevu a právo na soukromí),
– usilovali o dokončení směrnice EU o jmenné evidenci cestujících do konce tohoto roku včetně souboru opatření na ochranu údajů,
– přijali vnější strategii EU pro boj proti mezinárodnímu terorismu, která se zaměří na zdroj mezinárodního terorismu a vypracovali protiteroristickou strategii spolupráce s třetími zeměmi.evropský parlament

 

Zdroj: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0032+0+DOC+XML+V0//CS&language=CS