Skip to content

Politika /nejen/ pro mladé

2 roky ago

805 words


Pravidla soutěže o Cenu Karla Velikého jsou stanovena pro vÅ¡echny evropské zemÄ› stejnÄ›. PÅ™ihlásit se do ní mohou mladí lidé ve vÄ›ku od 16 do 30 let. Cílem této akce je vyvolat v nich zájem o politický rozvoj, demokracii a v neposlední Å™adÄ› i o lidská práva. Projekty musí splňovat daná kritéria. Podporu jak v evropskému, tak mezinárodnímu porozumÄ›ní. StejnÄ› tak spoleÄnou myÅ¡lenku evropské integrity a identity. ÄŒi nabídnout praktické příklady pro soužití Evropanů coby jednoho spoleÄenství. Po podání pÅ™ihlášek probÄ›hnou národní kola, z nichž bude vybrán vítÄ›z, který bude danou zemi reprezentovat. Hodnocení se poté ujme evropská komise a slavnostní udÄ›lení cen bude v Cáchách. 

Práce na projektu

OcenÄ›ní, které po zásluze nese jméno slavného stÅ™edovÄ›kého panovníka Karla Velikého. Muže, který se podílel na spojení velké Äásti Evropy. A rovněž se zasadil o podporu vzdÄ›lanosti v tÄ›chto zemích. Od roku 2008 se o tuto cenu ucházelo okolo pÄ›ti tisíc projektů. Hlavní výhra bývá okolo sedmi tisíc eur. Druhá cena 5 tisíc a tÅ™etí pozice okolo dvou tisíců eur. Což bývá pro vyznamenané týmy dobrou injekcí pro práci na dalších projektech. Naposledy do soutěže bylo nominováno 26 národních projektů. KromÄ› Lucemburska ze vÅ¡ech států Evropské unie. A chybÄ›t nemohl ani ten z ÄŒeské republiky. Který si nakonec odnesl stříbrnou medaili.

Vítězný tým

VítÄ›zným  se stal portugalský projekt Orquestra Sem Fronteiras, což by se dalo pÅ™eložit jako Orchestr bez hranic. Projekt, který se snaží podpoÅ™it pÅ™eshraniÄní spolupráci prostÅ™ednictvím hudby. Mezi Portugalskem a Å panÄ›lskem. Kdy prostÅ™ednictvím mladých talentovaných hudebníků se dají zmírnit jak kulturní, tak sociální nerovnosti. Druhé místo obsadil svým projektem Politika /nejen/pro mladé Äeský tým, který se snaží nejen sdružovat  lidi napÅ™Ã­Ä politickým spektrem. Ale rovněž chce podpoÅ™it debaty mezi nimi. Hlavním cílem je tvorba dobÅ™e informované obÄanské spoleÄnosti. NÄ›mecký projekt Ukrainian Vibes – European Sphere, který se umístil na tÅ™etím místÄ›, zdůrazňuje vztahy mezi Ukrajinou a EU. Ke kterému se pÅ™ipojilo virtuální diskuzí už 36 zemí. A závÄ›ry jsou uvedeny na konferenÄní platformÄ›.