VODA-SUCHO – schválení usnesení k přípravě realizace opatření

Připravované dva semináře na téma dopady klimatických změn reagují na aktuální situaci v ČR i připravovaný klimatický kongres v Paříži. Dalším krokem, který realizovala Vláda ČR, je schválení usnesení k přípravě realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody ze dne 29. července 2015. V rámci tohoto usnesení vláda uložila ministrům životního prostředí, zemědělství, průmyslu a obchodu, 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí, ministryni pro místní rozvoj a vedoucímu Úřadu vlády realizovat opatření k naplnění cílů ochrany před negativními dopady sucha.

Schválená opatření vyplývají z iniciativního materiálu, který obsahuje výstupy z jednání „Meziresortní komise VODA-SUCHO“, která vznikla v roce 2014 dohodou ministrů zemědělství a životního prostředí jako bezprostřední reakce na výskyt sucha v období první poloviny roku. Cílem tohoto materiálu je zahájit zpracování ucelené, dlouhodobé koncepce k zabezpečení ochrany České republiky před škodlivými následky sucha, které se může jako přírodní fenomén nepředvídatelně vyskytnout.

Na základě projednání ve vládě budou zahájeny činnosti pro soustředění námětů a podkladů pro uplatnění efektivních a racionálních opatření, která budou využita při zpracování Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky. Tato Koncepce doprovázená procesem SEA bude předložena vládě do 30. června 2017.

Přestože se může zdát, že zdravotnické dopady jsou prozatím zcela opomenuty, nemůže odborná obec krizového řízení ubrat na své pozornosti a naopak je nejvyšší čas i na této půdě mapovat aktuální dění a jeho dopady na krizovou připravenost.

Vypracování a aktualizace Plánu pro zvládání sucha
Plány pro zvládání sucha by měly definovat a specifikovat:

  • přehled evidovaných požadavků na dodávky vody (povolení odběru, uživatelé), vyhodnocení dostupných zdrojů vody
  • konkrétní typy opatření zaměřené na eliminaci negativních dopadů sucha a nedostatku vody
  • strukturu a kompetence komisí zabývajících se nepříznivou/krizovou situací vyvolanou výskytem sucha (obdoba povodňových komisí)
  • strukturu, složení a kompetence dalších dotčených orgánů zabývajících se problematikou sucha v závislosti na jeho závažnosti
  • způsoby veřejného vyhlášení jednotlivých opatření (obecní a krajská nařízení, nařízení vlády aj.)
  • způsoby kontroly plnění zaváděných opatření včetně adekvátních sankčních postihů
  • jednotlivé stupně sucha na základě prahových hodnot indikátorů sucha
  • výčet omezení, nařízení a zákazů v oblasti šetření a odběrů vody pro jednotlivé stupně sucha a odběratele
  • stanovení priorit využití dostupných vodních zdrojů
  • postupy při vyhodnocování dopadů sucha včetně určení výše škod

Ke stažení: uv150729._0620 k suchu, 3_material_VLADA projednaný materiál k suchu 2015, Priloha___VODA_SUCHO_usn._vl._620 analytické podklady3_material_VLADA projednaný materiál k suchu 2015