Pozvánka na konferenci UTB Zlín

Dovolujeme si Vás informovat konání 1. ročníku mezinárodní konference
BEZPEČNOSTNÍ A KRIZOVÝ MANAGEMENT NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI 
SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT ON THE REGIONAL LEVEL
na téma: Řešení krizových stavů a situací na regionální úrovni,
kterou pořádá Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci s Fakultou špeciálného inžinierstva ŽU v Žilině

Místo konání: Uherské Hradiště, budova UH 2
Termín: 5. – 6. září 2012

[download id=“10″]

 

Pozvánka na akci CIMIC

Dovolujeme si Vás pozvat na jedinečnou akci CIMIC, která se uskuteční dne 13. 9. 2012 v Plzni na letišti Líně (pozvánka CIMIC)V návaznosti na připravované praktické zaměstnání vybraných složek IZS a cvičení AČR proběhne v uvedený den workshop na téma: „Řešení vysoce virulentních nákaz v ČR – limity a podmínky“, který bude zařazen do celoživotního vzdělávání. Účast na akci CIMIC není zpoplatněna, v případě zájmu o účast prosíme o zaslání vyplněné návratky: přihláška (word2010), přihláška (word 97).

Co nabízíme v rámci této akce?

  • Jedinečnou příležitost prohlédnout si Mobilní hospitalizační jednotku AČR – speciální infekční polní nemocnici a seznámit se s jejími možnostmi využití – hospitalizací pacientů s onemocněními do kategorie BSL-3 ve speciálních podtlakových buňkách s personálem provádějícím veškeré úkony v celotělových přetlakových skafandrech.
  • Možnost srovnání rozsahu vykonávaných činností, technického a materiálního vybavení dvou speciálních útvarů zaměřených na detekci biologických látek v ČR – speciální mobilní průzkumné týmy AČR a civilní mobilní týmy SÚJCHBO.
  •  Ukázka technického a materiálního vybavení složek IZS pro řešení biologických hrozeb na úrovni krajů – zapojen je Plzeňský, Liberecký a Jihočeský kraj.

Těšíme se na viděnou v Plzni

za organizační výbor
Mgr. Šárka Nováková

Připomínkování návrhu vyhlášky o vybavení dopravních prostředků záchranných služeb

K návrhu vyhlášky o požadavcích na  vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky uplatnila SKPZ následující připomínku: Připomínka SKPZ – návrh vyhlášky Vybavení dopravních zdravotnických prostředků

 

Připomínky k návrhu vyhlášky o požadavcích na personální vybavení zdravotnických zařízení ústavní péče (2011)

Stanovisko SKPZ ke stažení: Doporučení SKPZ k návrhu vyhlášky na personální vybavení ZZ

Připomínkování návrhu vyhlášky k traumaplánům poskytovatele jednodenní a lůžkové zdravotní péče

Traumatologické plánování vyjadřuje proces přípravy zdravotnictví jako celku a jednotlivých poskytovatelů zdravotnických služeb zvládat všechny situace spojené s výskytem hromadného postižení osob a s potřebou zvládnout jejich ošetření a příjem do cílových zdravotnických zařízení (adresně podle typu, povahy a rozsahu postižení).

Tato připravenost zdravotnictví je výchozí nejen pro standardní situace ve společnosti, ale i pro situace nestandardní řešené režimem havarijního plánování, ale i režimem krizového a obranného plánování, popř. speciálním režimem, např. pandemickým plánováním. Každý režim řešení má svou dokumentační výbavu – plány – které v konečném obraze tvoří ucelenou soustavu účelově kalibrovaných opatření.

Odborná společnost krizové připravenosti zdravotnictví je připravena být nápomocná při přípravě všech podkladů dotýkajících se krizové připravenosti zdravotnictví.

Celé znění stanoviska SKPZ ke stažení: Stanovisko SKPZ k návrhu vyhlášky Traumaplán ZZ.

Vyhlášky ke zpracování traumaplánů a ostatní vyhlášky týkající se poskytovatelů zdravotní péče

Vyhlášky vydané v roce 2012 k tvorbě traumaplánů pro zdravotnickou záchrannou službu, poskytovatele jednodenní a lůžkové zdravotní péče

Částka 36 (Sbírka zákonů) – 92. Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče

Částka 39 (Sbírka zákonů) – 101. Vyhláška o podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednání  

(Další vyhlášky: 98. Vyhláška o zdravotnické dokumentaci, 99. Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, 100. Vyhláška o předepisování zdravotnických prostředků a o podmínkách zacházení s nimi, 102. Vyhláška o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče)

Částka 82 (Sbírka zákonů) – 240. Vyhláška, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě

 

Závěry XV. ročníku konference MEKA SR 2012

Letošní jubilejní XV. ročník mezinárodní konference Medicína katastrof proběhl na Slovensku v Tatrách za vysoké účasti nejen slovenských účastníků, ale také účastníků z České republiky a dalších států. Bohatý odborný program nabídl spoustu nových pohledů do nejrůznějších zákoutí v oblasti poskytování zdravotní péče a ochrany veřejného zdraví a neopomněl přitom ani aspekty nezbytné spolupráce a koordinace zdravotního systému s prvky IZS a veřejnou správou. Jak už bývá zvykem, byly i na tomto jubilejním ročníku konference přijaty závěry a doporučení určené pro všechny úrovně krizového řízení, se kterými máte možnost se (Zavery MEKA 2012) seznámit.

V případě zájmu o CD sborník přednášek se můžete obrátit na tajemníka SKPZ: Mgr. Šárku Novákovou (info@skpz.cz).

Informace z dění konference Medicína katastrof můžete nadále sledovat v samostatné podsekci „Medicína katastrof“ zařazené na těchto stránkách v sekci AKCE, kde naleznete všechny informace i z předešlého ročníku a kde Vás budeme informovat i o uspořádání dalšího ročníku v ČR.

Metodiky MV k tvorbě krizových plánů a plánů krizové připravenosti

V letošním roce nabyla účinnosti druhá metodika upravující zpracování krizové dokumentace – po Metodice pro zpracování krizových plánů (účinnost od 1.8.2011) to je Metodika pro zpracování plánů krizové připravenosti (účinnost od 1.1.2012). Informaci o tvorbě a obsahu obou metodik přináší časopis 112 v čísle 2/2012 (ke stažení zde).

Dalším schváleným dokumentem je směrnice MV čj. MV-117572-2/PO OKR-2011 ze dne 24. listopadu 2011, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce. Směrnice byla publikována ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí, ročník 9, částka 6 ze dne 30. listopadu 2011, je závazným dokumentem pro orgány krajů a orgány obcí.

Podepsání dohody o partnerství s Asociací Záchranný kruh

V únoru letošního roku podepsal předseda Společnosti krizové připravenosti zdravotnictví další dohodu o spolupráci, tentokrát s prezidentnou Asociace Záchranný kruh Ing. Veronikou Krajsovou. Dohoda o partnerství, jak je tento dokument nazván, byla uzavřena za účelem vzájemné spolupráce při realizaci aklivit vedoucích ke zvýšení úrovně informovanosti, vzdělanosti a připlavenosti obyvatelstva a ostatních subjektů České republiky v oblasti běžných nebezpečí, mimořádných událostí a krizových situací. Dohoda ke stažení zde:Dohoda-o-partnerstvi-SKPZaAsociaceZK.pdf

Technical Report – ECDC

Pro veřejné zdraví a organizace zabývající se prevencí přenosných nemocí je důvěra a dobrá pověst životně důležitá. V případě epidemického výskytu infekčních nemocí je nutné podávat důvěryhodné informace, aby uklidnily obavy veřejnosti. ECDC uveřejnilo odbornou zprávu na základě průzkumu odborné literatury z období 2005-2010, který provedl Institute for Social Matrketing z Velké Británie, který ukazuje, jak podávání informací ovlivnilo veřejnost v jednotlivých zemích např. při výskytu onemocnění SARS či při pandemii chřipky H1N1. Technical Report “A literature review of trust and reputation managament in communicable disease public health“ je dostupný dostupné na http://www.ecdc.europa.eu. Stáhnout ho můžete zde.    

Podepsání prohlášení o vzájemné spolupráci OS ČLS JEP

V listopadu 2011 podepsali zástupci dvou odborných společností ČLS JEP dohodu o vzájemné spolupráci – za Společnost krizové připravenosti zdravotnictví předseda MUDr. Josef Štorek, PhD. a Společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů předseda doc. MUDr. Leo Klein, CSc. Společně tak chtějí deklarovat svou připravenost podporovat rozvoj odborného prostředí pro zvládání následků mimořádných událostí a krizových stavů v České republice. Dohoda ke stažení zde: Spoluprace SKPZaSVLFV.pfd

Zpráva o postupu informování veřejnosti po vzniku radiační havárie

Výbor pro civilní nouzové plánování schválil svým usnesením č. 337 dne 6. června 2011 „Zprávu o postupu řešení úkolu o informování veřejnosti po vzniku radiační havárie“ . Z vyhodnocení průběhu cvičení ZÓNA 2008 vyplynulo, že zatímco poskytování informací veřejnosti před radiační havárií je dobře zajištěno, problematice informování veřejnosti bezprostředně po vzniku této mimořádné události není věnována náležitá pozornost. Informováním se pro účely tohoto materiálu rozumí podávání tzv. tiskových informac&iacut e; pro zástupce médií (novináře). Problematika informování veřejnosti bezprostředně po vzniku radiační havárie nebyla rovněž v průběhu cvičení jednotlivými stupni orgánů krizového řízení procvičována. 
Informaci ze 49. schůze VCNP najdete zde.

16.10.2011 Agengový portál MZ ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR spustilo 1. října 2011 takzvaný Agendový portál http://ap.mzcr.cz, který bude sloužit jako jednotné místo pro kategorizované vyhledávání informací z mnoha informačních zdrojů provozovaných v rámci resortu zdravotnictví. Vytvoření a provozování tohoto portálu je prvním krokem ministerstva k implementaci eHealth v prostředí českého zdravotnictví. 
Do Agendového portálu je zapojeno celkem 82 organizaci, a to státní ústavy, centra, fakultní nemocnice, instituty, krajské hygienické stanice, zdravotní ústavy, psychiatrické léčebny, státní a ostatní léčebny.
Více viz přiložená tisková zpráva: TZ_MZ_Agendovy_portal.pdf

Pandemický plán ČR

Vláda na svém zasedání dne 14.9.2011 schválila nový Pandemický plán ČR usnesením č. 682 (682-uv110914.0682.pdf). Společně s Pandemickým plánem schválila nový Statut Komise pro řešení výskytu závažných infekčních onemocnění v ČR (Ústřední epidemiologické komise), který je obsažen v příloze tohoto usnesení. 

Ústřední epidemiologická komise koordinuje zpracování a aktualizaci Pandemického plánu ČR a dále kontroluje a koordinuje v celém rozsahu řízení ochrany veřejného zdraví akceschopnost resortů včetně jimi stanovených nezbytných veřejných služeb (tedy nikoliv KI jak uvádìl Statut ÚEK z roku 2006) v případì výskytu závažných infekčních onemocnění včetnì výskytu chřipky zpùsobené novou variantou chřipkového viru.

Typová činnost – chřipka ptáků

MV-GŘ HZS ČR zpřístupnilo na svých internetových stránkách další typovou činnost pro společný zásah složek IZS: STĚ 11/IZS- Typová činnost složek IZS – Chřipka ptáků (Typová činnost byla předložena pro informaci na 49. schůzi Výboru pro civilní nouzové plánování dne 6. června 2011, katalogový soubor typové činnosti je uveden ve formátu pdf: http://www.hzscr.cz/clanek/dokumentace-izs-587832.aspx).