Stanovy

S T A N O V Y

 Společnosti krizové připravenosti zdravotnictví

 České lékařské společnosti J. E. Purkyně

 Článek I.

 Úvodní ustanovení

 (1)       Společnost krizové připravenosti zdravotnictví (dále jen „Společnost“) je součástí České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen „ČLS JEP“) od 1. 9. 2010 a je zde zapsána pod číslem 1340. Stanovy Společnosti vycházejí ze Stanov ČLS JEP.

(2)       Společnost je dobrovolné sdružení fyzických osob na základě profesního či odborného zájmu – lékařů a dalších odborných pracovníků, kteří se věnují problematice krizového managementu a krizové připravenosti ve všech typech zdravotnických zařízení a na všech úrovních řízení ve zdravotnictví, tj. v nemocnicích, na krajských hygienických stanicích, zdravotnických záchranných službách, odborech zdravotnictví, ale také na odborech krizového řízení krajských úřadů a dalších samosprávních celcích, ve složkách integrovaného záchranné systému (dále jen „IZS“, v ostatních zdravotnických zařízeních, vzdělávacích institucích a v dalších subjektech.

 Článek II.

 Činnost Společnosti

(1)       Základním zaměřením Společnosti je multioborová a interdisciplinární spolupráce uvnitř ČLS JEP s jejími odbornými společnostmi za účelem konsensuální odborné shody při řešení úkolů z oblasti/resortu zdravotnictví a jeho podílu na bezpečnosti České republiky. Tato spolupráce napomáhá k plnění úkolů platné Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví, a to při respektování požadavků na vnitřní i mezioborovou operabilitu poskytovatelů zdravotní péče a orgánů ochrany veřejného zdraví za nestandardních podmínek.

Nezbytnou činností Společnosti je součinnost s mezinárodními odbornými autoritami k realizaci přeshraniční spolupráce při poskytování zdravotní péče, a to nejen v rámci záchranných a humanitárních akcí, ale i při řešení přeshraničních hrozeb ohrožujících veřejné zdraví či bezpečnost obyvatelstva.

(3)     Za tímto účelem Společnost zejména:

a)     koncepčně a metodicky přispívá k soustavnému rozvoji a zvyšování úrovně krizové připravenosti ve zdravotnictví,

b)     pečuje o rozvoj vlastní členské základny,

c)     organizuje nebo aktivně spolupracuje na přípravě odborných setkání, konferencí a seminářů k problematice krizové připravenosti ve zdravotnictví,

d)     úzce spolupracuje a koordinuje svou činnost zejména se Společností urgentní medicíny a medicíny katastrof (dále jen „Společnost UM a MK“) a dalšími odbornými společnostmi ČLS JEP,

e)     spolupracuje s Českou lékařskou komorou,

f)      spolupracuje se sektorem neziskových nevládních organizací,

g)     podporuje publikační, přednáškovou a lektorskou aktivitu svých členů, odborně se vyjadřuje se k vládním i nevládním dokumentům, které se týkají krizové připravenosti zdravotnictví,

h)     a provádí vedlejší hospodářskou činnost (např. pořádání a organizování vzdělávacích akcí).

 

Článek III.

 Postavení Společnosti v ČLS JEP

 (1)       V rámci ČLS JEP má Společnost plnou odbornou autonomii a se svěřeným majetkem hospodaří samostatně.

(2)       V hospodářské činnosti využívá právní subjektivity ČLS JEP. Hospodářsko-právní agendu poskytuje za úhradu Sekretariát ČLS JEP. Ten vede příjmy a výdaje Společnosti odděleně od ostatních společností a spolků. Pravidelně informuje Společnost o jejím hospodaření.

(3)       Sekretariát ČLS JEP vede a zpracovává aktuální seznam členů Společnosti dle příslušných předpisů.

(4)       Právo disponovat s finančními prostředky Společnosti má pouze Výbor Společnosti.

(5)       Společnost je oprávněna vypracovávat vlastní interní předpisy, jejichž princip je v souladu se závaznými dokumenty ČLS JEP.

(6)       Interní předpisy Společnosti schvaluje Výbor nebo Shromáždění členů a musí být rovněž schváleny Předsednictvem ČLS JEP. Den nabytí účinnosti interních předpisů nesmí předcházet dni schválení a podpisu Předsednictva ČLS JEP. Účinné interní předpisy musejí být registrovány a archivovány sekretariátem ČLS JEP.

(7)       Společnost může vytvářet nižší organizační jednotky (např. sekce). Vnitřní členění Společnosti, jejich struktura a dokumenty jsou schvalovány Výborem nebo Shromážděním členů.

 

Článek IV.

 Příjmy a hospodaření Společnosti

 (1)     Základním zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, jiné příspěvky a dary, spolu s výnosy z akcí, na jejichž činnosti se Společnost podílí či spolupodílí.

(2)     Hospodaření Společnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy a předpisy vydanými  za tímto účelem Předsednictvem ČLS JEP.

 

Článek V.

Orgány Společnosti

 (1)       Společnost má následující stálé orgány:

a)     shromáždění členů,

b)     výbor,

c)     revizní komise.

(2)       Dále má Společnost ke své prováděné činnosti následující orgány:

a)     redakční rada a redakční okruh,

b)     odborné sekce.

(3)       Jednání těchto orgánů upravuje Jednací řád Společnosti, pokud není dále uvedeno jinak. Volby do jednotlivých stálých orgánů se řídí Volebním řádem Společnosti.

(4)       Délka volebního mandátu členů ve stálých orgánech je 4 roky.

(5)       Činnost Redakční rady a redakčního okruhu upravuje samostatný interní předpis Společnosti (Statut Redakční rady a redakčního okruhu).

(6)       Jednotlivé odborné sekce jsou zřizovány rozhodnutím Výboru dle potřeby Společnosti k řešení konkrétních dlouhodobých úkolů nebo dle aktuálního odborného zájmu členů k dané problematice a nejsou tedy stálým orgánem Společnosti. Odbornou sekci řídí vedoucí sekce, kterého si volí členové sekce ze svých řad hlasováním. Zrušení, resp. ukončení činnosti odborné sekce schvaluje Výbor na návrh vedoucího sekce.

 

Článek VI.

Shromáždění členů

 (1)       Shromáždění členů je nejvyšším orgánem Společnosti.

(2)       Schvaluje stanovy Společnosti, Volební řád, Jednací řád a případné další interní předpisy, schvaluje Zprávu o činnosti za uplynulé období, rozpočet a revizní zprávu. Dále schvaluje základní směry činnosti Společnosti. Stanoví záměr v hospodaření pro budoucí období. Volí delegáty na sjezd ČLS JEP, přičemž první delegát za Společnost by měl být členem Výboru.

(3)       Shromáždění členů je svoláváno Výborem dle potřeby, nejméně však jedenkrát za čtyři roky. Mimořádné shromáždění členů musí být neodkladně svoláno, usnese-li na tom Výbor nebo 1/5 řádných členů. Právo účasti na Shromáždění členů se řídí Jednacím řádem Společnosti.

 

Článek VII.

Výbor

(1)     Výbor je řídícím a výkonným orgánem Společnosti. Je minimálně 5-ti členný, složený z předsedy, místopředsedy, vědeckého sekretáře, tajemníka a člena/ů.

(2)     Volby členů Výboru jsou korespondenční, příp. přímé, jednokolové a řídí se Volebním řádem Společnosti. Zvolení členové Výboru poté volí jednotlivé funkcionáře ze svého středu tajným hlasováním.

(3)     Členové Výboru nemohou být současně členy Revizní komise.

(4)     V případě odstoupení z funkce člena Výboru, může Výbor pracovat ve své činnosti ve stávajícím složení, pokud není omezena jeho schopnost usnášení se. V opačném případě musí být vyhlášeny nové předčasné volby do Výboru.

(5)     Předseda a místopředseda zastupují Společnost navenek a jednají jejím jménem a mají podpisové právo.

(6)     Předseda Výboru jmenuje členy Redakční rady a schvaluje členy Redakčního okruhu, dále schvaluje řídící koncepční a plánovací dokumenty, které mají vliv na činnost Redakční rady a vydávání časopisu.

(7)     Vědecký sekretář zajišťuje především koordinaci činností v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu.

(8)     Tajemník zajišťuje činnost pokladníka a sekretáře Společnosti, má na starosti organizaci společných shromáždění, zajišťuje předávání informací elektronickou formou ostatním členům Společnosti, příp. dalším orgánům Společnosti, zajišťuje zveřejnění informací v interním časopise Společnosti a na internetových stránkách Společnosti a dále je pověřen komunikací se sekretariátem ČLS JEP. Tajemník je oprávněn podepisovat daňové a účetní doklady stejně jako předseda a místopředseda, a to však nejvýše do částky 10 000 Kč bez DPH.

(9)     Výbor řeší otázky související s hospodařením Společnosti.

(10)   Výbor svolává a připravuje zasedání Shromáždění členů, vede dokumentaci o své činnosti a zpracovává Zprávu o činnosti Společnosti za uplynulé období.

(11)   Výbor informuje své členy o činnosti Společnosti prostřednictvím informací předávaných elektronickou poštou nebo přímo svými členy. Využívá veškeré možnosti publikace ve svém interním časopise Společnosti a v ostatních odborných časopisech a jiném tisku.

(12) Výbor je oprávněn vytvářet další organizační složky a poradní orgány Společnosti k plnění krátkodobých i dlouhodobých úkolů, rozhodovat o vzniku a zániku členství ve Společnosti včetně čestného a přidruženého členství a o výši členského příspěvku, resp. o výši příspěvku do organizační složky. Dále schvaluje předpis upravující případné odměňování za činnost ve Společnosti.

(13) Usnesení Výboru je závazné pro všechny členy Společnosti. Jednání Výboru probíhají nejméně čtyřikrát za rok.

 

Článek VIII.

Revizní komise

(1)       Revizní komise je kontrolním orgánem Společnosti. Má nejméně 3 členy, ze svého středu volí tajně předsedu, který řídí její činnost.

(2)       Členové Revizní komise nesmí být současně členem Výboru.

(3)       V případě odstoupení z funkce člena Revizní komise, může Revizní komise pracovat ve své činnosti ve stávajícím složení, pokud není omezena jeho schopnost usnášení se. V opačném případě musí být vyhlášeny nové předčasné volby do Revizní komise.

(4)       Revizní komise kontroluje činnost členů a orgánů Společnosti, nejméně jedenkrát ročně zpracovává Revizní zprávu.

(5)       Revizní komise má právo se účastnit jednání orgánů Společnosti, a to prostřednictvím pověřeného člena.

(6)       Revizní komise je oprávněna v mimořádných případech (např. nefunkční Výbor) zorganizovat nové volby do orgánů Společnosti.

 

Článek IX.

Členství

(1)       Členství ve Společnosti je v souladu s členstvím v ČLS JEP řádné a/nebo čestné, popř. přidružené. Člen Společnosti se zároveň stává členem ČLS JEP.

(2)       Řádné členství vzniká schválením přihlášky uchazeče o řádné členství Výborem  a následným zaplacením členského příspěvku na dané období.

(3)       Členství zaniká nezaplacením členského příspěvku nebo na základě písemné žádosti člena o zrušení členství ve Společnosti pro dané období.

(4)       Čestné členství Společnosti může být uděleno za mimořádné zásluhy o rozvoj krizového managementu, lékařské vědy nebo zdravotnictví, případně o rozvoj ČLS JEP nebo Společnosti. Čestné členství může být na základě rozhodnutí Výboru osvobozeno od zaplacení členského příspěvku, resp. příslušné části tohoto příspěvku.

(5)       Pokud čestný člen není současně řádným členem, nemá hlasovací právo, jeho hlas je hlasem poradním, nemůže volit ani být volen a neplatí členské příspěvky. Ostatní práva a povinnosti čestného člena se shodují s právy a povinnosti řádného člena.

(6)       Společnost může rozhodnout o udělení přidruženého členství pro fyzické či právnické osoby dle Stanov ČLS JEP. Podmínky členství včetně výše úhrad členských příspěvků musí být písemně předem dohodnuty.

 

Článek X.

Činnost členů

 (1)     Činnost všech členů ve Společnosti je organizována jako zájmová a dobrovolná.

(2)     Členové Společnosti se aktivně podílejí na procesech a tvorbě dokumentace v oblasti krizové připravenosti zdravotnictví na své úrovni a své zkušenosti předávají i ostatním členům Společnosti.

 

Článek XI.

Práva a povinnosti řádného člena Společnosti

 (1)       Řádný člen Společnosti má právo

a)     účastnit se činnosti Společnosti a ČLS JEP,

b)     volit a být volen do orgánů Společnosti a Předsednictva ČLS JEP,

c)     ucházet se o ceny udělované orgány ČLS JEP,

d)     být informován o činnosti Společnosti,

e)     obracet se s požadavky, návrhy a stížnostmi na orgány Společnosti,

f)      svobodně vyslovovat své názory, náměty a připomínky ve věcech její činnosti.

(2)       Člen společnosti má povinnost dodržovat Stanovy a jiné interní předpisy Společnosti, hájit a prosazovat její zájmy, platit řádně a v termínu stanovené členské příspěvky a řádně vykonávat svěřené funkce.

(3)       Dále má povinnost dodržovat předpisy ČLS JEP. Rovněž je povinen přispívat k naplňování poslání a cílů ČLS JEP, poskytovat orgánům a funkcionářům ČLS JEP potřebou součinnost a nekonat nic, co by bylo v rozporu se zájmy, dobrými mravy a dobrým jménem Společnosti, příp. ČLS JEP.

 

Článek XII.

Smlouvy o součinnosti

 (1)       Společnost může uzavírat za podmínek stanovených v zákoně č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění (dále jen „zákon č. 83/1990 Sb.“), smlouvy o součinnosti mezi organizačními složkami ČLS JEP a jinými společnostmi nekomerčního charakteru.

(2)       ČLS JEP může uzavírat za podmínek stanovených v zákoně č. 83/1990 Sb. smlouvy o součinnosti s dalšími organizacemi.

(3)       Smlouva o součinnosti musí být uzavřena v písemné podobě, musí vymezit účel součinnosti, způsob jejího provádění, práva a povinnosti smluvních stran a prostředky, kterými k součinnosti přispívají.

 

Článek XIII.

Zánik Společnosti

(1)       Společnost zaniká:

a)     dobrovolným rozpuštěním, rozdělením, sloučením nebo splynutím,

b)     rozhodnutím o zrušení, je-li činnost Společnosti v rozporu s obecně závaznými právními předpisy ČLS JEP či právními předpisy České republiky.

(2)       O zániku Společnosti rozhoduje:

a)     Shromáždění členů v případech uvedených v článku XII. Zánik Společnosti odst. 1 a) Stanov Společnosti,

b)     Předsednictvo ČLS JEP v případě uvedeném v článku XII. Zánik Společnosti v odst. 1 b) Stanov ČLS JEP.

(3)     Při zániku Společnosti určí Předsednictvo ČLS JEP komisi, která dořeší spolu se Společností majetkové záležitosti.

 

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

 (1)     Tyto Stanovy schválené Shromážděním členů Společnosti a nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Předsednictvem ČLS JEP.

(2)       Skutečnosti, které nejsou těmito Stanovami upraveny, se řídí Stanovami ČLS JEP.