O Společnosti

Dějiny světa jsou dějinami katastrof různého rozsahu a katastrofy se stávají součástí našeho života. Počet a závažnost katastrof různého typu se v průběhu let trvale zvyšuje, stejně tak nárůst lidských obětí, materiálních škod a škod na zdravotním stavu. Logicky lze tak sledovat úsilí státu, státních i mezinárodních institucí zajistit svou připravenost k řešení důsledků podobných událostí. S rozvojem společnosti se tato připravenost promítá do stále více oblastí, téměř do všech činností člověka a zasahuje tak do širokého spektra vědních disciplín, lékařské vědy nevyjímaje. Společným jmenovatelem všech snah na přelomu tisíciletí je trend přechodu od řešení následků k eliminaci příčin.

Nejen tento trend umocnil potřebu vytvořit odbornou společnost, která by zastřešila všechny dosavadní snahy a přístupy ke krizovému řízení v jednotlivých oborech lidského konání, neboť krizový management (neboli krizové řízení) je především o řízení personálních, věcných a finančních zdrojů; ovšem řízení na základě provedených analýz, hodnocení a následném ověřování provedených postupů.

Jelikož si od počátku uvědomujeme, že v 21. století již existuje řada podobných odborných společností, které se v různé míře věnují problematice krizového řízení, rozhodli jsme se vsadit na odbornost a využít možnosti nechat se odborně zastřešit jinou fungující dobrovolnou organizací, která by nám poskytla potřebné zázemí, a současně se postavit jako rovnocenný partner vedle některých těchto již existujících společností. Řadu odborných společností, které jsou organizačními složky České lékařské společnosti J. E. Purkyně (dále jen „ČLS JEP“), považujeme za významné a zkušené partnery a proto jsme se rozhodli požádat o vznik odborné společnosti – Společnosti krizové připravenosti zdravotnictví jako součást ČLS JEP.

Vznik Společnosti krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP (dále jen „SKPZ“ nebo „Společnost“) byl schválen Předsednictvem České lékařské společnosti J. E. Purkyně dne 1. 9. 2010 díky aktivnímu přístupu Přípravného výboru a dalších spoluzakladatelů, z nichž jmenujme alespoň některé: prof. Jiří Pokorný, prof. S. William A. Gunn a doc. Leo Klein.

Na pozadí časové linky, která má svůj počátek v roce 1998 a jejíž součástí jsou „plánovací cykly“ (dvou a čtyřleté podle dané problematiky), a na objemech zkušeností z jednotlivých cyklů byl zformulován základní smysl společnosti: rozvinout a kultivovat krizový management ve zdravotnictví jako nástroj resortu k dosažení efektivní úrovně schopnosti čelit následkům soudobých hrozeb jak na funkčnost systému poskytování zdravotní péče a zdravotnických služeb, tak na zdravotním stavu populace České republiky.

SKPZ je mladá datem svého vzniku – září 2010 (svou činnost odstartovala volbami v listopadu 2010 a soustavou činnost vyvíjí od ledna roku 2011), přesto však zkušená prostřednictvím svých „skalních“ členů, kteří se od prvních dní existence národního bezpečnostního systému České republiky a plnění úkolů v oblasti zajišťování bezpečnosti České republiky resortem vyrovnávají s realizací požadavků na připravenost resortu jako celku a jeho jednotlivých součástí.

Soudobé hrozby představují pro národní zdravotnický systém výzvu k připravenosti na rychlou reakci celého systému (v řídících i výkonných strukturách) s cílem zajistit nezbytné dodávky zdravotnických služeb v podmínkách určovanými rozsahem dopadů – mimořádné události nebo krizové situace – a nástroji řízení (krizové řízení).

Výbor společnosti připravil na volební období 2011 – 2014 své prohlášení, ve kterém představuje záměry a cíle Společnosti. O činnosti SKPZ v průběhu roku se více dozvíte na těchto stránkách nebo v našem časopise Krizová připravenost zdravotnictví, který Společnost pravidelně vydává.

Díky Vaší podpoře má dnes Společnost již více než 80 členů a rovněž přibývá těch, kteří se na vzniku a především rozvoji Společnosti aktivně podílejí. Díky svým členům má SKPZ možnost se účastnit připomínkových řízení Ministerstva zdravotnictví v rámci vnitřních připomínkových řízení, připravovat a navrhovat postupy a doporučení ke konkrétním problematikám krizové připravenosti a krizového řízení. Pro tyto účely jsou v rámci SKPZ vytvářeny pracovní skupiny a podvýbory, které se věnují dílčím tématům této oblasti, neboť není možné obsáhnout celou problematiku jedním člověkem.

Děkujeme za Vaši návštěvu a těšíme se na osobní setkání a vzájemnou spolupráci.

 

 

 

MUDr. Josef Štorek, Ph.D.
Předseda společnosti