Nová legislativa k prevenci závažných havárií

paragrafNový zákon o prevenci závažných havárií a navazují právní předpisy mají zajistit transpozici směrnice EU (96/82/ES) o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice „SEVESO III“.
O nové legislativě pojednává příspěvek Ing. Pavla Forinta, Ph.D. z Ministerstva životního prostředí, který najdete zde: http://www.odpadoveforum.cz/TVIP2015/prispevky/102.pdf

Zákon by se měl dotknout provozovatelů zhruba 200 objektů, včetně těch největších, jako je Spolana Neratovice. Bude se kvůli evropské směrnici vztahovat i na podzemní zásobníky plynu, kterých je podle vlády v tuzemsku osm. Jejich provozovatelé budou muset zpracovat příslušnou bezpečnostní dokumentaci a zavést systém prevence závažných havárií.

Zavádí systém zpracování bezpečnostních dokumentů a poplatků za jejich schvalování pro provozovatele objektů, například chemických závodů, skladů chemikálií a dalších. Krajské úřady mají zajistit zpracování posudku návrhu bezpečnostní dokumentace u Výzkumného ústavu bezpečnosti práce neprodleně poté, co jim provozovatel návrh bezpečnostní dokumentace ke schválení předloží. Tento posudek bude podle zákona odborným podkladem pro rozhodování krajských úřadů. Schválení dokumentů bude podléhat správním poplatkům.

Částka 93, rozeslaná dne 11. září 2015

Sbírka 093 – 224-2015 zákon o prevenci závažných havárií a vyhlášky

224. Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
225. Vyhláška o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B
226. Vyhláška o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře

 

Částka 94, rozeslaná dne 11. září 2015

Sbírka 094 – vyhlášky k zákonu o prevenci závažných havárií 2015

227. Vyhláška o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku
228. Vyhláška o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie
229. Vyhláška o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole