Nová Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 schválena

V září 2013 byl v oblasti ochrany obyvatelstva dokončen návrh strategického dokumentu, který ve svém obsahu poukazuje na šíři dané problematiky, stanovuje strategické cíle a priority ochrany obyvatelstva do roku 2030.

„Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030“ (Koncepce) zpracovalo Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchanného sboru České republiky v souladu s ustanovením § 7, odst. 2, písm. e) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem ke svému charakteru a stanovené době působnosti byla Koncepce zpracována ve spolupráci s vnitroresortní pracovní skupinou Ministerstva vnitra a odbornou pracovní skupinou Výboru pro civilní nouzové plánování (VCNP).

Koncepce v širším pohledu stanoví další postup rozvoje významných oblastí ochrany obyvatelsta, jako jsou síly, věcné zdroje, úkoly ochrany obyvatelstva, krizové řízení, výchova a vzdělávání, věda a výzkum, vývoj, inovace. Taktéž obsahuje základní úkoly pro realizaci stanovených priorit ochrany obyvatelstva na celé období do roku 2030. Její součástí je i hodnocení stavu plnění úkolů „Aktualizovaného harmonogramu realizace opatření ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020“.

Dokument byl v průběhu zpracování připomínkován zástupci akademické obce, vybranými kraji, členy vnitroresortní pracovní skupiny Ministerstva vnitra a odborné pracovní skupiny VCNP a jejich věcné připomínky byly do něj zapracovány.

Koncepce byla 17. září 2013 projednána ve VCNP, 16. října byla na programu jednání Bezpečnostní rady státu a 23. října byla po projednání schválena na schůzi vlády České republiky a to usnesením č. 805.

UV ze dne 23.10.2013 č. 805 schválení Koncepce OOB 2020-2030
Koncepce ochrany obyvatelstva 2014-2020-2030

Převzato z http://www.hzscr.cz/clanek/ochrana-obyvatelstva-v-ceske-republice.aspx