Nová bezpečnostní strategie ČR

státní znak ČRVláda ČR dne 4.2.2015 schválila Bezpečnostní strategii ČR, která slouží jako základní dokument bezpečnostní politiky ČR a navazují  na ni další strategie a koncepce. „Bezpečnost ČR je založena na prinicipu zajištění bezpečnosti jednotlivce, ochrany jeho života, zdraví, svobody, lidské důstojnosti a majetku. Ačkoli je za zajišťování bezpečnosti primárně odpovědná vláda, pro snižování rizik naplnění hrozeb je žádoucí aktivní spolupráce občanů ČR, právnických a fyzických osob a orgánů veřejné správy.“ (str. 6 Bezpečnostní strategie ČR 2015)
Řada východisek a hrozeb uvedených v Bezpečnostní strategii ČR 2011 zůstává v platnosti. Zvyšující se závažnost nevojenských hrozeb (přerušení dodávek strategických surovin, negativní aspekty mezinárodní migrace, kybernetické útoky nebo závažná hospodářská a finanční kriminalita) překračují hranice a omezují schopnost ČR reagovat samostatně. V souvislosti se zhoršující se bezpečnostní situací v oblastech bezprostředně sousedících s členskými státy NATO a EU kladou také rostoucí nároky na schopnost Evropy samostatně reagovat. Narůstajícím bezpečnostním rizikem v Evropě fenomén tzv. zahraničních bojovníků.
V aktualizované verzi byla doplněna „rizika plynoucí ze stárnutí populace ve vyspělých zemích“, ale zcela vypadl původní odkaz na regiony s vysokým a rychlým nárůstem populace, mezi které patří i severní Afrika, kde je mladá sociálně nezajištěná vrstva obyvatel náchylná k radikalizaci, konfliktům a masové nekontrolovatelné migraci. Zmíněny jsou také dopady klimatických změn na zdraví obyvatelstva a životní prostředí, které lze jen obtížně předvídat.
A jaké jsou nové hrozby?

Mezi nově identifikované hrozby patří:

  • oslabování mechanismu kooperativní bezpečnosti i politických a mezinárodněprávních závazků v oblasti bezpečnosti (některé země posilují svůj vojenský potenciál a snaží se budovat si exkluzivní sféry vlivu prostřednictvím destabilizace sousedních zemí a využívání místních konfliktů a sporů),
  • extremismus a nárůst interetnického a sociálního napětí (existence sociálně vyloučených lokalit a sociálních skupin se spolupodílí na vytváření kriminogenního prostředí, vyvolává interetnické a sociální napětí, které následně využívají nejrůznější extremistické skupiny).

Změny textu oproti bezpečnostní strategii z roku 2011 se prakticky týkají jen tří oblastí:
1. reflexe změn mezinárodního prostředí (Rusko/Ukrajina, Blízký východ),
2. politických důrazů současné vlády (zvyšování obranných výdajů, bezpečnostní rozměr EU) a
3. rostoucího významu kybernetické bezpečnosti.

O potřebě aktualizovat Bezpečnostní strategii z roku 2011 v důsledku změn bezpečnostního prostředí rozhodla v červnu 2014 Bezpečnostní rada státu. Úpravy aktualizují vybrané části původního textu a zpřesňují některé formulace, revizi koordinovalo Ministerstvo zahraničních věcí.

Ke stažení: Bezpecnostni_strategie_2015; UV č.79 bezpečnostní strategie ČR 2015 – 04022015
Odkaz: http://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2015_02_04_vlada_aktualizovala_bezpecnostni_strategii.html

Pozn.: Bezpečnostní strategie ČR společně s dalšími strategickými a koncepčními dokumenty najdete také v sekci Odkazy/Materiály