Kybernetická bezpečnost – aktuality

Kyberbezpečnost EU 20160705PHT35341_originalDnem 1. července 2016 nabyla účinnosti vyhláška č. 205/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích. Novela mění přílohu č. 1 k vyhlášce č. 317/2014 Sb. a stanoví nový výčet určených významných informačních systémů. V této příloze Ministerstvo zdravotnictví určilo dva VIS: Národní zdravotnický informační systém (NZIS) a Ochrana veřejného zdraví.

Současně dne 6. července 2016 na půdě Evropského parlamentu schválili poslanci celoevropská pravidla ke kybernetické bezpečnosti. Nová směrnice o bezpečnosti sítí a informací v EU (NIS) stanoví povinnosti pro zabezpečení a hlášení o provozovatelích základních služeb v odvětvích, jako jsou energetika, doprava, zdravotnictví (pododvětví: zdravotnická zařízení včetně nemocnic a soukromých klinik; druh subjektu: poskytovatelé zdravotní péče ve smyslu čl. 3 písm. g) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU), bankovnictví a zásobování pitnou vodou. Členské státy EU budou muset stanovit subjekty v těchto oblastech pomocí specifických kritérií, např. zda je tato služba rozhodující pro společnost a hospodářství a zda by incident měl významné rušivé účinky na poskytování této služby.

Více informací naleznete zde: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/20160701IPR34481/Kybernetick%C3%A1-bezpe%C4%8Dnost-EP-podpo%C5%99il-pravidla-pom%C3%A1haj%C3%ADc%C3%AD-odolat-online-hrozb%C3%A1m včetně směrnice: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5581-2016-REV-1/cs/pdf