Konference: Vysoce nebezpečné nákazy – implementace Mezinárodních zdravotnických předpisů do praxe

Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráce s Klinikou infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce uspořádalo ve dnech 5. dubna a 12. dubna 2017 v prostorách Nemocnice Na Bulovce (NNB) konferenci na téma Vysoce nebezpečné nákazy – implementace Mezinárodních zdravotnických předpisů do praxe. Obsahem konference, určené pro zástupce zdravotnických záchranných služeb, hygienických stanic, krizových manažérů ve zdravotnictví a vybraných fakultních nemocnic, bylo připomenutí problematiky Vysoce nebezpečné nákazy (dále jen „VNN“) a opětovné seznámení s algoritmy jednotlivých složek, podílejících se na řešení této situace.

Po úvodním slovu ředitelky Nemocnice Na Bulovce MUDr. A. Vrbovské a náměstkyně ministra zdravotnictví ČR Mgr. E. Gottwaldové, následoval odborný program s úvodní přednáškou primářky KIPTN MUDr. H. Roháčovou, která přednesla jaké nemoci spadají pod VNN, jak se šíří, jak dochází k záchytu a následně k diagnostice. Dále stručně představila činnost resp. vybavení KIPTN v rámci řešení VNN. S další přednáškou vystoupili zástupci MZ ČR – MUDr. J. Dlouhý s přednáškou „Mezinárodní zdravotnické předpisy a jejich implementace do podmínek ČR“ a Ing. J. Hejdová, která shrnula základní legislativu k VNN a zmínila informace k aktualizaci Typového plánu Epidemie a zpracování STČ. Dále následovalo vystoupení plk. MUDr. L. Píši, ředitele VOÚ k Speciální infekční nemocnici v Těchoníně a její zapojení do systému řešení událostí s VNN.

Odpolední blok byl zaměřen na praktické zkušenosti. MUDr. A. Veselý z KIPTN představil algoritmus přijímání pacienta s VNN tj., cesta pacienta z přistaveného vozu ZZS do bioboxu KIPTN. Dále následovala video reportáž z praktického nácviku příjmu pacienta a krizová manažerka NNB Ing. T. Grňová seznámila svým příspěvkem přítomné zástupce ZZS, jakou cestu zvolit při průjezdu areálem NNB vozidlem převážející pacienta s podezřením na VNN, až ke KIPTN, kde dojde k předání pacienta. Odpolední přednáškový blok zakončila MUDr. Z. Jágrová, ředitelka protiepidemického odboru pražské hygieny, která přítomné seznámila s činností orgánu ochrany veřejného zdraví na území hlavního města Prahy při řešení VNN a dále s algoritmem dekontaminace posádek zdravotnických záchranných služeb.

Po závěrečné diskuzi měli zájemci možnost si prohlédnout prostory Jednotky BSL 3 KIPTN NNB.

Přednášky z konference budou k dispozici ke stažení na webu www.mzcr.cz v sekci odborník – krizové řízení.

V návaznosti na tuto konferenci proběhnou do konce roku  ještě praktická cvičení pro zástupce všech ZZS v ČR, a to v KIPTN pod vedením prim. Roháčové a jejího týmu.