Členství v SKPZ

PŘIHLÁŠENÍ NOVÉHO ČLENA

Členství ve Společnosti krizové připravenosti zdravotnictví je dobrovolné, vzniká přijetím přihlášky SKPZ a zaplacením členského příspěvku.

Pro přihlášení je nutné zaslat vyplněnou přihlášku tajemníkovi SKPZ, po jejím schválení je přihláška předána členské evidenci ČLS JEP, která člena zaeviduje (přidělí evidenční číslo a zajistí vydání kartičky člena ČLS JEP) a zašle mu složenku na adresu uvedenou na přihlášce.

Přihláška:

Pro interní potřebu SKPZ, prosím, přikládejte k vyplněné přihlášce i Váš profesní životopis, příp. uveďte i Vaši zájmovou činnost, pokud souvisí se zaměřením Společnosti. Podle přiloženého životopisu můžete být doporučeni do některé pracovní skupiny Společnosti či přiřazeni do některé její odborné sekce.

Vyplněné přihlášky a životopis zasílejte tajemníkovi Společnosti na adresu:
Šárka Nováková
KHS Středočeského kraje
Dittrichova 17
128 01 Praha 2

nebo elektronickou formou na email: info@skpz.cz.

O přijetí Vaší přihlášky budete informováni emailem tajemníka Společnosti. Následně obdržíte od ČLS JEP složenku pro zaplacení členského příspěvku.

V případě potřeby se můžete se svými dotazy obrátit na tajemníka Společnosti na emailu info@skpz.cz nebo na tel.: 775 163 814.

 

ZAPLACENÍ ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU

Členský příspěvek je hrazen jednorázově vždy na celý rok. Výše členského příspěvku je složena z příspěvku pro ČLS JEP a příspěvků pro její organizační složky (odborné společnosti), jíž se rozhodnete být členem. O výši členského příspěvku si každá organizační složka rozhoduje sama. Součástí členství v organizační složce je vždy neodlučitelně i členství v ČLS JEP.

Při platbě použijte jako variabilní symbol přidělené evidenční číslo člena. Pro platbu můžete použití poštovní poukázku, která Vám bude zaslaná vždy ve II. čtvrtletí na Vámi uvedenou korespondenční adresu, příp. převodem z účtu.

Informace o způsobu a výši úhrady Vám sdělí pracovníci členské evidence ČLS JEP, příp. lze vznést dotaz i na tajemníka Společnosti.

Údaje pro zadání platby:

 • Banka: ČSOB a.s.
 • Číslo účtu: 000000-0190837708/0300
 • Variabilní symbol: přidělené evidenční číslo (při jeho ztrátě kontaktujte tajemníka SKPZ nebo členskou evidenci ČLS JEP)
 • Zpráva pro příjemce: vyplnění celého jména plátce (čitelně a hůlkovým písmem) a uvedení kalendářního roku, za který členský poplatek hradíte
 • Datum splatnosti členského příspěvku na rok 2012: 31. 5. daného roku

 Pro slovenské členy uvádíme následující informace k provedení platby:

 • Název      banky na Slovensku:  Tatra banka      a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava
 • číslo      účtu v EURech na Slovensku: 2622740344/1100
 • IBAN:      SK 59 1100 0000 0026 2274 0344
 • SWIFT:      TATRSKBX
 • Variabilní symbol: přidělené evidenční číslo (při      jeho ztrátě kontaktujte tajemníka SKPZ nebo členskou evidenci ČLS JEP)
 • Zpráva pro příjemce: vyplnění celého jména plátce      (čitelně a hůlkovým písmem) a uvedení kalendářního roku, za      který členský poplatek hradíte
 • Datum splatnosti členského příspěvku na rok 2012: 31. 5. daného roku

Upozornění:
V případě, že Vám nebyla doručena složenka, prosíme o provedení kontroly Vašich údajů uvedených v přihlášce. Veškeré formuláře (přihlášku, zrušení členství, aktualizace adresy apod.) najdete na www.cls.cz v sekci Sekretariát organizace – formuláře ke stažení.
Dlužníci, kteří v uvedeném termínu nezaplatí členský příspěvek, budou upomenuti z ČLS JEP zasláním druhé složenky. Seznam dlužníků obdrží i Společnost ve III. čtvrtletí.
Nezaplacení členského příspěvku je porušení povinností člena ČLS JEP a při opakovaném nezaplacení členského příspěvku vede k ukončení členství z důvodu nedodržení povinností člena (Stanovy ČLS JEP).

  

ČLENSKÉ BENEFITY

 • členský průkaz pro členy SKPZ,
 • pravidelné zasílání elektronického časopisu SKPZ (4x ročně),
 • zasílání informací o akcích připravených ve spolupráci s SKPZ včetně snížených účastnických poplatků,
 • rychlý přístup k informacím o krizové připravenosti zdravotnictví a krizovém řízení na krajské i celostátní úrovni, informace z dění ve slovenské i české republice včetně legislativy a odborných publikací na dané téma,
 • veškerá práva členů vyplývající ze Stanov SKPZ a ČLS JEP včetně přístupu na Shromáždění členů při projednávání zásadních otázek činnosti SKPZ a hodnocení hospodaření odborné společnosti.

  

ZMĚNA ÚDAJŮ ČLENA

Změnu údajů člena je nutné hlásit členské evidenci ČLS JEP prostřednictvím tajemníka Společnosti (info@skpz.cz). Formulář „Změna údajů člena ČLS JEP“ je ke stáhnutí na internetových stránkách ČLS JEP (v sekci Sekretariát organizace – formuláře ke stažení).

[download id=“30″]

 

ČLENSKÝ PRŮKAZ

Členské průkazy vyhotovuje ČLS JEP pro všechny své členy (jedná se o jednu kartičku člena bez ohledu na počet členství v organizačních složkách ČLS JEP).  Průkazy jsou vyhotovovány jedenkrát ročně (zpravidla ve II. čtvrtletí) a následně jsou distribuovány členům na jimi uvedenou korespondenční adresu.

  

UKONČENÍ ČLENSTVÍ V SKPZ

V případě, že se rozhodnete ukončit své členství v SKPZ, je nutné zaslat vyplněný formulář „Zrušení členství v organizačních složkách ČLS JEP“, který je ke stáhnutí na internetových stránkách ČLS JEP (v sekci Sekretariát organizace – formuláře ke stažení) na adresu tajemníka Společnosti.

Tajemník informuje Výbor a předá požadavek na zrušení členství členské evidenci ČLS JEP k vyřazení z členské evidence. Členská evidence je oprávněna nejprve vyžádat doplacení dlužných částek a následně členství ukončí.

[download id=“31″]

 

Všechny formuláře najdete také v sekci Ke stažení na stránkách SKPZ.