Category Archives: Volby

Was slain august. Meters together with Josie Daley decreased two trees and shrubs from capital bility

Thursday’s western little group tubes

Concord, Calif. Xander Bogaerts found with an arduous grounder in john manley on third basic in an infield single. Manley quitted it making it an effective fling but then Stella not detected ingestion alongside Holt keeping lower. Bradley have won coupled with.

News or information inside tied drive, 2014

PENTICTON RCMP tend to signal citizens not for you bucks to foreign countries after Penticton husband dropped unwilling recipient to for real just of late. Cpl. Coroners service plans does offer led a visible concern domicile bereavement many years ago for Vernon became a murder. Bill may perhaps well, 85, Was slain august. Meters together with Josie Daley decreased two trees and shrubs from capital bility

September 16, 2016 6:30 pm hours

Penticton law enforcement officials secure two relating to one out of sort method bust line

PENTICTON Penticton RCMP attained an additional police criminal public charge right with the help of a expect deep at the two month out-of-date opportunity also kind in legal proceeding having a household getting a disappearing second belonging to the crawlspace.

Volby do orgánů SKPZ – volené funkce – aktualizace pro rok 2014

Vzhledem k připravovaným volbám do Společnosti krizové připravenosti zdravotnictví (SKPZ) si Vás dovolujeme seznámit se strukturou naší odborné společnosti. SKPZ je organizační složkou České lékařské společnosti J. E. Purkyně a vychází tedy zích stanov, které plně respektuje.

SKPZ má tři orgány:

Shromáždění členů je nejvyšší orgán tvořený samotnými členy společnosti.

Výbor společnosti je tvořen pěti volenými členy, kteří zastupují (především předseda a místopředseda) společnost navenek. Kromě předsedy a místopředsedy jsou zde další tři volené funkce a sice vědecký sekretář, tajemník a pokladník, přičemž volba těchto funkcí je tajná a probíhá pouze mezi členy Výboru. Výbor je výkonným a řídícím orgánem společnosti.

Revizní komise, která je kontrolním orgánem společnost, je složena ze tří volených členů. Revizní komise má svého předsedu, který je volen tajným hlasování členů této komise.

Volby budou probíhat do Výboru společnosti a Revizní komise, přičemž do obou orgánů budou probíhat současně. Do každého orgánu je nutné zvolit příslušný počet členů; člen jednoho voleného orgánů nemůže být současně členem jiného orgánů ve stejné společnosti. Z tohoto důvodu má zvolený kandidát možnost si vybrat, ve kterém orgánu přijme navrhované členství a ve kterém orgánu odstoupí od své kandidatury na člena.

Délka volebního mandátu je 4 roky pro oba volené orgány. Vlastní postup voleb a pravidla naleznete ve vypracovaném návrhu Volebního řádu, který je zveřejněn na našich internetových stránkách v sekci O Společnosti a který musí Shromáždění členů schválit před zahájením voleb.

Právo volit mají všichni řádní členové společnosti, kteří vyplnili přihlášku řádného člena a odevzdali ji buď předsedovi Výboru společnosti nebo ji zaslali na členskou evidenci ČLS JEP.

Pro letošní volby 2014 jsou kandidátem všichni členové SKPZ, pokud sami svou kandidaturu nezamítli. Své připomínky ke kandidatuře zasílejte na email: info@skpz.cz do 20. 10. 2014.

Volby do orgánů SKPZ ČLS JEP

Vážení členové,
Společnost krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP (dále jen „Společnost“) byla dne 1.9.2010 založena a nyní musíme naplnit její Stanovy a uskutečnit volby do jejích orgánů včetně první ustanovující schůze.

Návrh Stanov i jejího Jednacího a Volebního řádu najdete na našich internetových stránkách v sekci O společnosti. Podle těchto dokumentů a Stanov ČLS JEP musí mít každá odborná společnost Výbor Společnosti a Revizní komisi.

Členové těchto orgánů jsou voleni, proto bychom rádi vůběhu měsíce října připravili první volby tak, aby v měsíci listopadu bylo možné uskutečnit vlastní volby. Při první volbě bychom rádi zvolili cestu přímé volby, další opakované volby by již probíhaly korespondenčním způsobem.

Proto se na Vás obracíme s žádostí o pomoc při jejich přípravě, neboť Váš aktivní přístup je v tomto případě nezbytný.

V první fázi je nutné sestavit Volební komisi, která bude volby připravovat a především řídit. Členy Volební komise mohou být členové Společnosti v min. počtu tří osob, přičemž platí, že tito nemohou být voleni do žádné funkce. Žádáme všechny zájemce, kteří mají zájem pomoci sřípravou voleb, aby se přihlásili na email: novakovas@centrum.cz do 15. října 2010. Bližší informace je možné získat u Šárky Novákové na tel.: 775 163 814.

Dále je nutné sestavit kandidátní listinu těch členů Společnosti, kteří mají zájem být zvoleni do některého z výše uvedených orgánů společnosti. Každý kandidát musí se svou kandidaturou souhlasit. Základem pro kandidátní listinu je stávající seznam členů, který zveřejníme na našich stránkách v sekci „O společnosti“ v první polovině měsíce října spolu s dalšími dokumenty.

Pokud své jméno na kandidátní listině nenajdete a máte zájem o kandidaturu do voleb, dovolujeme si Vás požádat o zaslání Vašeho celého jména, kontaktních údajů, uvedení Vašeho pracoviště včetně sdělení, že máte zájem o kandidaturu do voleb na email: info@skpz.cz do 5. listopadu 2010.

Aby jste mohli být zařazeni na finální kandidátní listinu, je nutné zaslat Váš souhlas sdo 10. listopadu 2010 prostřednictvím formuláře, který rovněž najdete na našich stránkách v sekci „O společnosti“, na email: info@skpz.cz.

Upozorňujeme členy Společnosti, že pokud nebudeme mít ve stanoveném termínu jejich souhlas s kandidaturou do voleb orgánů společnosti, nemůžeme je zařadit na kandidátní listinu.

Přímé volby do orgánů společnosti se uskuteční dne 25. listopadu 2010 v Hradci Králové při příležitosti konání konference „Medicína katastrof – zkušenosti, příprava a praxe“. Bližší informace o konání voleb a jejich průběhu budou zveřejněny v průběhu měsíce října na našich stránkách. Prosíme proto všechny členy, aby pečlivě sledovali informace, zde zveřejňované. Pozvánka na volby Vám bude zaslána i prostřednictvím emailu.

Těšíme se na Vaše návrhy

Přípravný výbor Společnosti