Category Archives: Nezařazené

CD sborníky z akcí SKPZ

CD sborníky z akcí pořádaných SKPZ si můžete zakoupit při objednávce na emailu: info@skpz.cz. Cena   1 ks CD je 100 Kč vč. DPH, bez poštovného.

  • Seminář „Mimořádné události s únikem nebezpečných látek a úloha zdravotnického řetězce“, březen 2012, Brno – náhled CD seminář Brno 2012 
  • Konference Medicína katastrof 2011, Luhačovice 

Akce SKPZ – minulé i budoucí

Dovolujeme si Vás informovat, že přehled akcí SKPZ připravovaných na rok 2013 najdete v sekci Ke stažení (http://www.skpz.cz/ke-stazeni/). Současně zde najdete ucelenou prezentaci všech dosud uspořádaných akcí SKPZ za její dosavadní dvouleté působení.

Ve stejné sekci najdete rovněž přehled všech pravidelně se konajících akcí v ČR a na SR včetně veletrhů a výstav souvisejících s tématikou ochrany obyvatelstva a krizovým řízením. Tabulka je doplněna i o známé termíny konání těchto akcí v roce 2013, rovněž v ní najdete odkazy na příslušné webové stránky, kde nalezente aktuální informace.

 

Věříme, že Vám příspěvky na našich stránkách přinesou zajímavé a potřebné informace.
redakce

PF 2013

Výbor společnosti Vám přeje hodně štěstí v novém roce, sil a trpělivosti do nových pracovních úkolů a radost a pohodu v osobním životě. Těšíme se na spolupráci v roce 2013.

 

Seminář Zlín 2013

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář konaný ve dvou termínech na začátku roku 2013 (leden, únor), který se uskuteční ve spolupráci s Inovačním, vývojovým a výzkumným centrem Ega Zlín ve Zlíně-Štípa.

Pozvánku s programem a další informace o způsobu přihlášení najdete v přiložených dokumentech.
[download id=“21″] leden 2013
[download id=“22″] leden  a únor 2013
[download id=“23″] leden a únor 2013

Doplňující informace k ubytování: cena za lůžko/noc je 360 Kč bez snídaně, příplatek za snídani je 110 Kč; rezervaci si zajistíte na těchto kontaktech: pí Fadlerová, pí Jiřičková, tel.: 577 152 159 (152), email: hotel@hotel-kostelec.cz, http://www.hotel-kostelec.cz/

Ověřovací dotazník MZ ČR pro odezvu nemocnic na mimořádné události

Dovolujeme si upozornit na dokument vytvořený ve spolupráci MZ ČR, WHO ČR a NCO NZO v Brně jako pomocný nástroj pro řešení rizik určený řídícím pracovníkům nemocnic a krizovým managerům („Hospital emergency response checklist AN all-hazards tool for hospital administrators and emergency managers“, který vznikl iniciativou Regionální kanceláře WHO pro Evropu). Snahou je stimulovat nemocnice k přípravám na řešení mimořádných událostí a krizových situací. Dle průvodního vyjádření MZ ČR v úvodu vlastního dokumentu jsou doporučení určena spíše pro střední a velkou nemocnici s mnoha specializovanými odděleními.

[download id=“11″] 

Pozvánka na konferenci Ochrana obyvatelstva – Dekontam 2013, Ostrava

Dovolujeme si Vás upozornit na další ročník konference Ochrana obyvatelstva – Dekontam 2013, který se koná v lednu v Ostravě na VŠB – TU, FBI. Přihlášky k účasti je možné zasílat na adresu organizátora do 15.1.2013.

  [download id=“12″]

Shromáždění členů SKPZ v Hradci

Společnost krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP srdečně zve všechny své členy na Shromáždění členů SKPZ, které proběhne ve čtvrtek 29. listopadu 2012 v Hradci Králové při příležitosti konání 9. ročníku celostátní konference MEDICÍNA KATASTROF – zkušenosti, příprava a praxe v Hradci Králové (www.zsa.cz). Setkání proběhne od 17 hodin  po skončení odborného programu konference před společenským večerem. 

Program:
17:00 Zahájení
17:05 Interní informace pro členy SKPZ (členské příspěvky, stanovy SKPZ)
17:10 Přehled činnosti SKPZ v roce 2012
17:20 Plán akcí na rok 2013
17:30 Podněty členů SKPZ
17:40 Různé
17:50 Ukončení setkání členů SKPZ
18:00 Společenský večer konference MEKA Hradec Králové

[download id=“5″] 

Konference krizové připravenosti ve Sloupu v Čechách

Dovolujeme si Vám oznámit termín konání dalšího ročníku KONFERENCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ve SLOUPU v Čechách, který bude zahájen dne 15. dubna 2013.

Akce CIMIC 2012

Účastníkům akce CIMIC 2012 děkujeme za jejich účast. Fotky z akce jsou dostupné na stránce  akce http://cimic.skpz.cz.

Video z akce: 

Vyhlášky ke zpracování traumaplánů a ostatní vyhlášky týkající se poskytovatelů zdravotní péče

Vyhlášky vydané v roce 2012 k tvorbě traumaplánů pro zdravotnickou záchrannou službu, poskytovatele jednodenní a lůžkové zdravotní péče

Částka 36 (Sbírka zákonů) – 92. Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče

Částka 39 (Sbírka zákonů) – 101. Vyhláška o podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednání  

(Další vyhlášky: 98. Vyhláška o zdravotnické dokumentaci, 99. Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, 100. Vyhláška o předepisování zdravotnických prostředků a o podmínkách zacházení s nimi, 102. Vyhláška o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče)

Částka 82 (Sbírka zákonů) – 240. Vyhláška, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě

 

Metodiky MV k tvorbě krizových plánů a plánů krizové připravenosti

V letošním roce nabyla účinnosti druhá metodika upravující zpracování krizové dokumentace – po Metodice pro zpracování krizových plánů (účinnost od 1.8.2011) to je Metodika pro zpracování plánů krizové připravenosti (účinnost od 1.1.2012). Informaci o tvorbě a obsahu obou metodik přináší časopis 112 v čísle 2/2012 (ke stažení zde).

Dalším schváleným dokumentem je směrnice MV čj. MV-117572-2/PO OKR-2011 ze dne 24. listopadu 2011, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce. Směrnice byla publikována ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí, ročník 9, částka 6 ze dne 30. listopadu 2011, je závazným dokumentem pro orgány krajů a orgány obcí.

Technical Report – ECDC

Pro veřejné zdraví a organizace zabývající se prevencí přenosných nemocí je důvěra a dobrá pověst životně důležitá. V případě epidemického výskytu infekčních nemocí je nutné podávat důvěryhodné informace, aby uklidnily obavy veřejnosti. ECDC uveřejnilo odbornou zprávu na základě průzkumu odborné literatury z období 2005-2010, který provedl Institute for Social Matrketing z Velké Británie, který ukazuje, jak podávání informací ovlivnilo veřejnost v jednotlivých zemích např. při výskytu onemocnění SARS či při pandemii chřipky H1N1. Technical Report “A literature review of trust and reputation managament in communicable disease public health“ je dostupný dostupné na http://www.ecdc.europa.eu. Stáhnout ho můžete zde.    

Zpráva o postupu informování veřejnosti po vzniku radiační havárie

Výbor pro civilní nouzové plánování schválil svým usnesením č. 337 dne 6. června 2011 „Zprávu o postupu řešení úkolu o informování veřejnosti po vzniku radiační havárie“ . Z vyhodnocení průběhu cvičení ZÓNA 2008 vyplynulo, že zatímco poskytování informací veřejnosti před radiační havárií je dobře zajištěno, problematice informování veřejnosti bezprostředně po vzniku této mimořádné události není věnována náležitá pozornost. Informováním se pro účely tohoto materiálu rozumí podávání tzv. tiskových informac&iacut e; pro zástupce médií (novináře). Problematika informování veřejnosti bezprostředně po vzniku radiační havárie nebyla rovněž v průběhu cvičení jednotlivými stupni orgánů krizového řízení procvičována. 
Informaci ze 49. schůze VCNP najdete zde.

16.10.2011 Agengový portál MZ ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR spustilo 1. října 2011 takzvaný Agendový portál http://ap.mzcr.cz, který bude sloužit jako jednotné místo pro kategorizované vyhledávání informací z mnoha informačních zdrojů provozovaných v rámci resortu zdravotnictví. Vytvoření a provozování tohoto portálu je prvním krokem ministerstva k implementaci eHealth v prostředí českého zdravotnictví. 
Do Agendového portálu je zapojeno celkem 82 organizaci, a to státní ústavy, centra, fakultní nemocnice, instituty, krajské hygienické stanice, zdravotní ústavy, psychiatrické léčebny, státní a ostatní léčebny.
Více viz přiložená tisková zpráva: TZ_MZ_Agendovy_portal.pdf

Pandemický plán ČR

Vláda na svém zasedání dne 14.9.2011 schválila nový Pandemický plán ČR usnesením č. 682 (682-uv110914.0682.pdf). Společně s Pandemickým plánem schválila nový Statut Komise pro řešení výskytu závažných infekčních onemocnění v ČR (Ústřední epidemiologické komise), který je obsažen v příloze tohoto usnesení. 

Ústřední epidemiologická komise koordinuje zpracování a aktualizaci Pandemického plánu ČR a dále kontroluje a koordinuje v celém rozsahu řízení ochrany veřejného zdraví akceschopnost resortů včetně jimi stanovených nezbytných veřejných služeb (tedy nikoliv KI jak uvádìl Statut ÚEK z roku 2006) v případì výskytu závažných infekčních onemocnění včetnì výskytu chřipky zpùsobené novou variantou chřipkového viru.