Kybernetická bezpečnost – aktuality

Kyberbezpečnost EU 20160705PHT35341_originalDnem 1. července 2016 nabyla účinnosti vyhláška č. 205/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích. Novela mění přílohu č. 1 k vyhlášce č. 317/2014 Sb. a stanoví nový výčet určených významných informačních systémů. V této příloze Ministerstvo zdravotnictví určilo dva VIS: Národní zdravotnický informační systém (NZIS) a Ochrana veřejného zdraví.

Současně dne 6. července 2016 na půdě Evropského parlamentu schválili poslanci celoevropská pravidla ke kybernetické bezpečnosti. Nová směrnice o bezpečnosti sítí a informací v EU (NIS) stanoví povinnosti pro zabezpečení a hlášení o provozovatelích základních služeb v odvětvích, jako jsou energetika, doprava, zdravotnictví (pododvětví: zdravotnická zařízení včetně nemocnic a soukromých klinik; druh subjektu: poskytovatelé zdravotní péče ve smyslu čl. 3 písm. g) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU), bankovnictví a zásobování pitnou vodou. Členské státy EU budou muset stanovit subjekty v těchto oblastech pomocí specifických kritérií, např. zda je tato služba rozhodující pro společnost a hospodářství a zda by incident měl významné rušivé účinky na poskytování této služby.

MZ ČR: Statistická data o zdravotnickém personálu

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo komplexní data o zdravotnickém personálu, kromě počtu lékařů a dalšího zdravotnického personálu jsou k dispozici také data o vývoji mezd. Data zpracovává Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), který již dva roky provádí statistické zjišťování elektronickou formou.

„Ze statistik mimo jiné vyplývá, že počty úvazků a tedy i pracovníků v českém zdravotnictví se zvyšují. Celkem u nás pracují zaměstnanci na 212 720 přepočtených úvazků, což je zhruba o 3 000 více než v roce 2014. Lékařských úvazků v nemocnicích je přibližně o 400 více než v loňském roce, v ambulancích pak přibližně o 200. U sesterských úvazků nadále trvá zásadní úbytek v lůžkových zařízeních v řádu stovek. Naproti tomu ale významně roste počet sesterských úvazků v ambulantní péči, a to o více jak 650 meziročně.  Mezi kraji však existují značné rozdíly. MZ nyní tato data detailně studuje a připraví podrobné zprávy pro jednotlivé krajské úřady.“

Zdroj: http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-poprve-predstavilo-komplexni-data-o-zdravotnickem-per_12201_1.html (prezentace účastníků tiskové konference MZ ČR)

2016-06-23_Mzdy_a_platy_-_Bartůňková
logo-mzcr

Medicína katastrof SR, 2016

Připomínáme blížící se konferenci Medicína katastrof 2016, jejíž letošní ročník proběhne ve dnech 14. až 6. června na Slovensku. Jedním z témat bude stále aktuální migrace, ale také dopravní nehody nebo CBRN hrozby, třetí den je věnovaný ukázce cvičení složek IZS a zdravotnictví v zařízení pro migranty.

XIX.roč._MEKA_2016-SR – pozvánka
Odborný_program_XIX.roč._MEKA

priloha1 – registrační a ubytovací formulář

 

logo-mzsr

logo-mzcr

 

 

 

Informace pro migranty o pravidlech poskytování zdravotních služeb v ČR

ČLKPřevzato z webu ČLK ČR:

Etická komise ČLK připravila návrh textu, který by měl migranty informovat o základních pravidlech poskytování zdravotní péče v ČR. Cílem této iniciativy je předcházet konfliktním situacím, mírnit obavy migrantů z našich zdravotníků a zároveň tak chránit lékaře poskytující zdravotní péči těmto osobám. Ze zahraničních i našich zkušeností vyplývá, že lékaři i ostatní zdravotníci naráží nejen na komunikační bariéru, ale často i na absolutní nepochopení ze strany imigrantů, které ošetřují.
Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR zajistila lékařská komora překlad informace do jazyků, kterými hovoří imigranti. Na základě dohody prezidenta ČLK s ministrem Chovancem bude Ministerstvo vnitra ČR zajišťovat distribuci informačních letáků mezi imigranty. Pro lékaře a ostatní zdravotníky jsou informační letáky dostupné ke stažení na stránkách ČLK ( www.lkcr.cz ).

informace-pro-imigranty-cesky-100728, další přílohy najdete na: http://www.lkcr.cz/informace-262.html?do[loadData]=1&itemKey=cz_99596

 

Sloup pokračuje aneb konference Zdravotnictví a týden IZS

Logo SKPZZZS LK logoKonference pod organizací naší dlouholeté kolegyně Olgy Markové z nemocnice v České Lípě pokračuje v tradičním termínu i místě. Přijměte naše pozvání na konferenci s názvem „Zdravotnictví a týden IZS“ a přijeďte do Sloupu v Čechách ve dnech 11. až 15. dubna t.r.

Konferenci pro krizové manažery a nejen pro ně pořádá Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje ve spolupráci s Krajskou nemocnicí Liberec a Společností krizové připravenosti zdravotnictví ČSL JEP.

NEMLIB logo-bigPřihlášky zasílejte na e-mailovou adresu: kucerova@zzslk.cz nejpozději do 31.3.2016.

DCIM100GOPRO
Těšíme se na Vás!

Ke stažení:
Zdravotnictví a IZS konference – pozvánka s programem
prihlaska_sloup2016

 

Crisis management – Bezpečnost regionů

Doporučujeme účast na 9. mezinárodní vědecké konferenci „Bezpečnost regionů“, která se koná 21. a 22. června 2016 v Brně.

Záštitu nad konferencí převzali: hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal HAŠEK, náměstek generálního ředitele HZS ČR brigádní generál Ing. Miloš SVOBODA, rektor Vysoké školy Karla Engliše, a.s. doc. JUDr. Zdeňka KOUDELKY, Ph.D.
Pořadatelé konference jsou:  Krajský úřad Jihomoravského kraje, Generální ředitelství HZS ČR a Vysoká škola Karla Engliše, a.s. (VŠKE).

Informace o konferenci jsou v přiložené pozvánce. 1 Pozvánka 2016 Brno CZ

Jihomoravský krajHZS ČR znakVŠEK

Konference Hazmat Protect se uskuteční v listopadu 2016

ZSUJCHBOveme Vás na odbornou konferenci Hazmat Protect, která se koná ve dnech 9. – 11. 11. 2016 na Státním ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i. v Kamenné. Letošní ročník nese podtitul: „Pokroky a perspektivy v ochraně osob před účinky CBRN látek”.

Konference je zaměřená na pokroky v oblasti ochrany proti nebezpečným chemickým, biologickým a radioaktivním (CBRN) látkám, vývoj nových materiálů a osobních ochranných prostředků a nové poznatky v oblasti detekcí a identifikací CBRN látek. Je určena všem zájemcům z řad odborné veřejnosti o novinky ve výzkumu a vývoji v oblasti ochrany proti CBRN látkám.

Pozvanka_HAZMAT_2016_CZ HZS ČR znak

V měsíci dubnu a květnu můžete přihlásit své příspěvky do programu konference.
Bližší informace a registrace je na stránkách: hazmat-protect.sujchbo.cz

 

Změna zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Poslanecká sněmovna dne 9. 3. 2016 ve třetím čtení schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

 

Plné znění návrhu novely zákona naleznete zde http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=614&CT1=0

Zdroj: http://www.mzcr.cz/dokumenty/poslanecka-snemovna-schvalila-novelu-zakona-o-zdravotnich-sluzbach-_11550_1.html

 

Purkyňův nadační fond

Dovolte nám představit Purkyňův nadační fond, který byl založen v roce 2003 Českou lékařskou společností J. E. Purkyně s cílem dále rozšířit aktivity společnosti. Cílem je podpora mladých lékařek a lékařů do 35 let, zejména na poli publikační činnosti.

To je také důvod, proč byl vyhlášen první projekt tohoto fondu – Cena o publikaci v časopise s nejvyšším impakt faktorem za rok 2015.

Podmínky najdete na: http://www.purkynuvfond.cz/podporujeme/publikacni-cinnost/projekty/oceneni-publikace-v-casopise-s-nejvyssim-impakt-faktorem-za-rok-2015/

Spuštění webových stránek

Kongres bezpečí, kvalita a krizová připravenost ve zdravotnickém lůžkovém zařízení

logo nemocnice Česká LípaDovolujeme si Vás pozvat na I. kongres Nemocnice Česká Lípa, který pořádá ve dnech 18.-20. dubna 2016 ve Starých Splavech v hotelu Bezděz. Těšíme se na setkání s Vámi

program a pozvánka
Přihláška na kongres

 

 

Vláda schválila systém vyhlašování stupňů ohrožení terorismem

Vláda v souvislosti se současnou bezpečnostní situací v Evropě přistoupila k vytvoření systému vyhlašování stupňů ohrožení terorismem, který se osvědčil v dalších zemích, a v pondělí 25. ledna 2016 schválila materiál Ministerstva vnitra definující čtyři stupně ohrožení to včetně systému jejich vyhlašování.

Obecná charakteristika čtyř stupňů ohrožení:

  • Stupeň 0 – ideální stav, nemá grafické znázornění a není samostatně vyhlašován,1stupen vystraha pro terorismus
  • Stupeň 1 – je třeba zvýšené bdělosti,
  • Stupeň 2 – blíže neurčené riziko směrující vůči ČR,
  • Stupeň 3 – vysoká míra jistoty, že se něco stane.

Konference v lednu 2016

1. Adaptace na změnu klimatu

„Zvyšování povědomí o adaptačních opatřeních na změnu klimatu v prostředí českých měst s využitím norských zkušeností“ pořádá konferenci „Tvoříme klima pro budoucnost: Klimatická změna a adaptační opatření na místní a regionální úrovni“. Konference se uskuteční v prostorách Krajského úřadu Libereckého kraje ve dnech 26. a 27. ledna 2016. Více na http://adaptace.ci2.co.cz/cs/konference

Ke stažení: SOTPR-Konference_pozvanka-20152611

V této souvislosti doporučujeme stránky http://climate-adapt.eea.europa.eu/web/guest nebo také http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/

ebv-300x1422. Bezpečnostní forum Zlínského kraje

Odpovědnost za bezpečnost kritické infrastruktury mají v jednotlivých krajích  krajské úřady a v hlavním městě Praha magistrát hl. m. Prahy. Cílem konference je diskutovat o aktuálních bezpečnostních hrozbách, zejména v případě rozsáhlého výpadku elektrické energie, který by měl za následek selháním všech ostatních infrastrukturních sítí s důsledkem ohrožení života, zdraví a majetku občanů. Konference se budou věnovat analýze aktuálních bezpečnostních hrozeb a rizik a jejich řešení dle aktuálních potřeb v jednotlivých krajích. Jejich závěry budou vyhodnoceny a budou využity se k tvorbě (úpravě) bezpečnostních koncepcí v jednotlivých krajích ve všech jejich aspektech. Konference proběhne dne 27. ledna 2016 ve Zlíně, účast není zpoplatněna. Více na http://bezpecnostniforum2015.cz/

Vítejte v roce 2016

Těšíme se na spolupráci a setkání v roce 2016 – sledujte naše webstránky a facebook, jejichž prostřednictvím Vás budeme informovat o odborných i dalších akcí.

kalendář 2016

 

 

SKPZ rok 2015

Intersucho – monitoring sucha v ČR a SR

Upozorňujeme na integrovaný systém pro sledování sucha (Monitor sucha), který se zaměřuje na meteorologické a zemědělské sucho, a to s ohledem na jejich častější výskyt a ekonomické dopady pro ČR. Cílem projektu je analyzovat výskyt sucha v minulosti, vyvinout kvalitativně nové metody pro jeho monitoring, ale také odhadnout a popsat trendy vývoje suchých epizod v budoucnosti. Aktuální situace sucha je hodnocena na 7 bodové škále a výsledky jsou prezentovány formou map. Výsledky projektu jsou veřejnosti dostupné na www.intersucho.cz.

web Intersucho

logo Intersucho

Konference eHeath Day 2016

Před více než deseti lety položilo setkání skupiny odborníků, kteří stáli u zrodu národního plánu rozvoje eHealth v ČR základní kámen k budování platformy pro výměnu názorů a zkušeností odborníků jak z Ministerstva zdravotnictví, tak i z ze strany lékařských profesních sdružení a odborné veřejnosti.

 Tak se rodila koncepce rozpracovávaná dále Českým národním fórem pro eHealth v součinnosti s ICT Unií a dalšími zainteresovanými subjekty v oblasti budování elektronického zdravotnictví, telemedicíny a aplikací informačních a komunikačních technologií s cílem garantovat vysokou efektivitu zdravotní péče v českých zdravotnických zařízeních. Také letos se všichni odborníci, zabývající se  velmi důležitou problematikou péče o zdraví všech našich spoluobčanů, sejdou v tradičním prostředí Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze, aby vyslechli nejaktuálnější informace o prioritních tématech  Národní strategie elektronického zdravotnictví a využití nových možností mobilních komunikačních systémů pro rozvoj distančních služeb lékařské péče s cílem trvale snižovat náklady zdravotních pojišťoven a pacientům poskytnout v domácím prostředí lepší podmínky pro rekonvalescenci a urychlit tak návrat k jejich obvyklému stylu života.

Převzato z http://www.stech.cz/konference/archiv/2016/ehealth-day-2016.aspx, kde najdete také přihlášku.

baner-eHealth 2016